kontaktie-novicepredstavništva    language
interaktivni zemljevidživeti s pristaniščem
iskalec
Domov / O podjetju / Živimo z vami / Slovarček luških izrazov
O podjetju
Poslanstvo, vizija, strategija Zgodovina Organiziranost družbe Vodstvo podjetja Kakovost Odnos do okolja Družbena odgovornost Živimo z vami Najpogostejša vprašanja Slovarček luških izrazov Obisk pristanišča Javna naročila Kadri Etični kodeks, poslovna skrivnost EU projekti Pobratena pristanišča Informacije javnega značaja
Ladje na vezu:
FOUR COAL (29.03 - 03:00)
XIN CHANG SHU (29.03 - 00:00)
COHIBA (28.03 - 18:30)
SPES (28.03 - 18:00)
BREMER JOHANNA (28.03 - 05:00)
NEHIR (28.03 - 00:00)
Najave ladij, plani pilotaž, stanje na vezih
 
  Slovarček luških izrazov

agroživilstvo dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem in predelovanjem hrane, surovin rastlinskega in živalskega izvora
B/L bill of lading nakladnica; listina, s katero se potrjuje sprejem blaga za prevoz po morju in njegova izročitev naslovniku
barža (maona, vlek) tovorno plovilo (splav) za vodni prevoz, z ali brez lastne opreme za mehanični pogon
BIP, border inspection post  status vstopne točke za blago, namenjeno v Evropsko unijo
blok vlak  vlakovna kompozicija z določenim številom vagonov (za kontejnerski prevoz), ki odpotuje ob določeni uri z določenega kraja in vozi na določeno destinacijo, ne da bi na poti prišlo do ranžiranja oz. prerazporejanja vagonov
bruto nosilnost (DWT) bruto nosilnost ladje je razlika v tonah med spodrivom ladje, naložene do poletne tovorne črte v vodi, s specifično težo 1,025 in skupno težo ladje, tj. v tonah izražen spodriv ladje brez tovora, goriva, mazalnega olja, balastne vode, sladke vode in pitne vode v rezervoarjih, uporabnih zalog, potnikov, posadke in njihove lastnine
bruto tonaža (BT) mera za velikost ladje, določena skladno z določili Mednarodne konvencije o merjenju tonaže ladij iz leta 1969
car carrier  ladja za prevoz avtomobilov
cesta prometna pot, ki poteka po utrjeni osnovi, razen tirov ali letalskih pist, ki so odprte za javni promet, večinoma za motorna cestna vozila z lastnimi kolesi
cestno omrežje vse ceste na določenem območju
črni premog - antracit črna naravna fosilna organska usedlina z bruto kurilno vrednostjo več kot 23.860 kJ/kg (5.700 kcal/kg) v brezpepelnem stanju in s količino vlage, ki jo dobimo pri temperaturi 30°C, relativno vlago zraka 96% in s povprečno naključno odbojno jakostjo vitrinita najmanj 0,6
disponent oseba, ki skrbi za organizacijo pretovora na ladjo ali z nje
dispozicija pisno naročilo storitev prekladalcu, skladiščniku ali upravljavcu terminala
ECMT Evropska konferenca ministrov za transport
emisija odvajanje odpadnih plinastih, tekočih snovi ali energije iz vira (emitenta) v ozračje, vode in tla, zlasti iz dimnikov, ventilacijskih naprav in izpušnih cevi vozil, za katero so predpisane določene omejitve (pogojno dopustne količine za posamezna onesnaževala in vire ali žarišča) ter nadzorovanje izpustov
free zone - ekonomska cona ekonomska cona je del carinskega območja Republike Slovenije, ki je ločen od preostalega carinskega območja. Je označen ter ograjen, na njem pa velja poseben carinski režim, določen s tem zakonom. Sem sodijo funkcionalno povezani in ustrezno urejeni poslovni prostori s pripadajočimi zunanjimi površinami za opravljanje določene vrste gospodarske dejavnosti pod posebnimi pogoji
fumigacija razkužitev
hub ali vozlišče pristanišče za redni prevoz na odprtem morju in redni prevoz na kratke razdalje
imisija vnašanje škodljivih snovi ali energije v okolje, ki ga onesnažujejo in ogrožajo zdravje ljudi, npr. dim, smrad, odplake, odpadki, hrup
intermodalni prevoz premikanje blaga (v isti nakladalni enoti ali istem vozilu) z zaporednimi načini prevoza, ne da bi se blago pri menjavi načina prevoza neposredno pretovarjalo
ISPS Code -
International Ship and Port facility Security Code
Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je decembra 2002 izdala ISPS Code. Gre za mednarodni standard za doseganje večje varnosti na ladjah in v pristaniščih. Nova normativa glede varnostnih ukrepov je v evropski zaikonodaji stopila v veljavo 1. julija 2004
kombinirani prevoz
(po ECMT)
intermodalni prevoz, pri katerem večina poti po Evropi poteka po železnici, celinskih plovnih poteh ali morju, začetni in/ali končni del poti, ki poteka po cesti, pa je čim krajši
kontejner, zabojnik poseben zaboj za prevoz tovora, oblikovan tako, da ga lahko zlagamo v skladovnico in omogoča horizontalno ali vertikalno premikanje; dolg vsaj 20 čevljev
kontejnerska ladja ladja za prevoz zabojnikov, po vsej dolžini opremljena s fiksnimi ali prenosnimi vodili za celice
ladijska roka  skupina ljudi, ki vkrcava ali izkrcava tovor na ali z ladje na enem ladijskem žrelu
ladja (čoln) pomorsko plovilo s trupom in lastnim pogonom
ladja handy size

ladje z nosilnostjo od 20.000 do 40.000 ton

ladja cape size

ladje z nosilnostjo od 80.000 do preko 200.000 ton

ladja panamax oz. post-panamax size

ladje, ki so toliko velike, da lahko polno naložene plujejo skozi Panamski prekop, imenujemo panamax ladje. Njihova nosilnost se giblje med 50.000 in 80.000 tonami d.w.
Ladje, ki so večje od opisanega in so prevelike za plovbo skozi Panamski prekop, imenujemo post-panamax ladje.

ladja za prevoz suhega razsutega tovora ta kategorija vključuje ladje za prevoz razsutega tovora ali nafte ter ladje za prevoz razsutega tovora
ladja za prevoz tekočega razsutega tovora ta kategorija vključuje tankerje za prevoz nafte, kemikalij, utekočinjenega plina, barže tankerje in druge tankerje
ladjar, ladjarsko podjetje podjetje, ki na enem ali več mestih izvaja dejavnosti storitve pomorskega prevoza in katerega glavna dejavnost glede na dodano vrednost je pomorski prevoz
lo-lo (lift-on lift-off) nalaganje na ladjo in razlaganje z nje z žerjavom, ki je lahko na ladji ali na kopnem
menjalni keson prevozna enota, široka 2,5 metra in dovolj čvrsta za večkratno uporabo, ne pa dovolj čvrsta za zlaganje eno na drugo. Uporabljamo jo za intermodalni prevoz po cesti ali železnici, pri katerem vsaj en del poteka po cesti ali železnici
morsko obalno območje običajno je določeno kot stični pas obale, skupaj z otoki pred obalo. Določeno je lahko kot eno ali več območij med pristanišči ob obali ali glede na zemljepisno širino in dolžino skrajnih točk obalnega območja
multimodalni prevoz (po ECMT) prevoz blaga z vsaj dvema različnima načinoma transporta
naftovodi cevovodi za transport surove nafte ali naftnih derivatov s črpanjem
NAPA North Adriatic Ports Association
NAPAN North Adriatic Port Association Network
nevarno blago v cestnem prometu vrste nevarnega blaga, ki se prevaža po cesti, so določene z Evropskim sporazumom o mednarodnih prevozih nevarnega blaga po cesti (ADR)
nevarno blago
v pomorskem prometu
vrste nevarnega blaga določa VII. poglavje Mednarodne konvencije o varstvu življenja na morju (SOLAS, 1974) in Mednarodni kodeks za pomorski prevoz nevarnega blaga (IMDG Code)
nevarno blago v železniškem prometu vrste nevarnega blaga, ki se prevaža po železnici, so določene z Mednarodnimi predpisi v zvezi s prevozom nevarnega blaga po železnici (RID)
oprtni vlak, piggyback prevoz cestnih vozil in prikolic z železnico
paleta dvignjena ploščad, ki jo uporabljamo za lažje dvigovanje in zlaganje blaga. Palete so običajno narejene iz lesa in so standardnih dimenzij: 1.000 mm x 1.200 mm (ISO) in 800 mm x 1.200 mm (CEN)
pilot pomorski strokovnjak, ki ladjo vodi s sidrišča pred pristaniščem v pristanišče in iz njega
ploski kontejner ploščad, ki jo lahko naložimo in nima vrhnje konstrukcije, je pa enako dolga in široka kot osnovna ploskev kontejnerja, zgoraj in spodaj pa opremljena z vogalnimi ležišči
ploven kanal  vodna pot, ki je zgrajena v glavnem za plovbo
plovna reka  naravna vodna pot, ki je odprta za plovbo, ne glede na to ali je bila za ta namen izboljšana
pogodba o pomorski agenciji

s pogodbo o pomorski agenciji se pomorski agent zaveže, da bo na podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu in za račun naročnika opravljal pomorske agencijske posle, naročnik pa, da bo agentu povrnil stroške in plačal nagrado. Naročnik je ladjar ali lastnik opreme v imenu in za račun katerega bo pomorski agent opravil posle

polpriklopnik tovorno cestno vozilo brez sprednje osi, izdelano tako, da del vozila in precejšnji del teže tovora leži na cestnem vlačilcu
pomorsko plovilo plavajoča morska konstrukcija z enim trupom ali več
posebna tovorna ladja ladja, namenjena prevozu posebnih tovorov. Ta kategorija vključuje ladje za prevoz vozil, živine, porabljenega jedrskega goriva, ladje za prevoz barž in ladje za prevoz kemikalij
prekladalne storitve storitve, ki so potrebne za vkrcavanje, izkrcavanje, zlaganje in razporeditev tovora na ladjo ali drugo prevozno sredstvo in druga opravila, nujna za izvajanje teh storitev
pretovarjanje z ladje na ladjo - transhippment raztovarjanje tovora z ene trgovske ladje in natovarjanje na drugo trgovsko ladjo, tudi če tovor nekaj časa stoji na obali preden nadaljuje pot do cilja
priklopnik tovorno cestno vozilo, izdelano tako, da ga vleče drugo cestno motorno vozilo
pristanišče kraj z objekti za privez trgovskih ladij in nalaganje blaga ali vkrcavanje potnikov na ladjo ali razlaganje/izkrcavanje z nje, običajno neposredno na pomol
pristaniško podjetje podjetje, ki na enem ali več krajih izvaja dejavnosti zagotavljanja pristaniških storitev in katerega glavna dejavnost glede na dodano vrednost so pristaniške storitve
privez  urejen del obale za pristajanje in privezovanje ladij, običajno označen s kodo ali imenom
PTI pre-trip inspection tehnični pregled hlajenih kontejnerjev pred začetkom polnjenja
ranžiranje premikanje železniškega vozila ali več železniških vozil v okviru železniške postaje ali druge železniške instalacije (skladišče, delavnica, ranžirna postaja itd.)
redna ali linijska ladja trgovska tovorna ladja, ki vozi po objavljenem voznem redu ali pa tako redno in pogosto, da njena vožnja predstavlja prepoznavno sistematično serijo
rjavi premog - lignit nenakopičen premog z bruto kurilno vrednostjo manj kot 23.860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) v stanju brez mokrega pepela in z več kot 31% volatilne snovi na suhi osnovi brez mineralov
ro-ro (roll-on roll-off) nalaganje/razlaganje s prevoznimi sredstvi s kolesi pri vratih/rampah plovila
ro-ro ladja  roll-on roll-off ladja
ro-ro privez kraj, kjer se priveže ro-ro ladja in kjer se preko rampe naloži ali razloži motorna vozila in druge mobilne ro-ro enote
ro-ro tovor ro-ro tovor označuje blago, ki je lahko tudi v kontejnerju, na ro-ro enotah in ro-ro enote, ki so pripeljane na ali odpeljane s plovila, ki enote prevaža po morju
Short Sea Shipping evropski pomorski prevoz na kratke razdalje premik tovora po morju med pristanišči v Evropi kot tudi med evropskimi in pristanišči v neevropskih državah z obalo v zaprtih morjih, ki mejijo na Evropo. Zaprta morja, ki mejijo na Evropo so Sredozemsko, Baltsko in Črno morje. Vključen je tudi promet z Islandijo
sipki tovor  tovor, ki sestoji iz zelo drobnih, majhnih, med seboj nesprijetih delcev; tovor v prahu
specialna vozila cestna vozila, oblikovana za posebne namene in ne za prevoz blaga in potnikov
splošna tovorna ladja ladja za prevoz raznovrstnega blaga
stripping storitev praznjenja kontejnerjev
stuffing storitev polnjenja kontejnerjev
špediter delovna organizacija, ki v domačem in mednarodnem prometu opravlja posle v zvezi z odpravljanjem blaga, tovora
TBN - to be nominated brez imena, za imenovanje
TEU - twenty-feet equivalent unit transportna enota, ki ustreza zabojniku dolžine 20 čevljev
ticanje postanek ladje v pristanišču
TinO (Trženje in Operativa) informacijska podpora procesom pri trženju in operativi, ki jo uporabljamo v Luki Koper
tir tračnici, po katerih vozijo železniška vozila
tovorni vagon  železniško vozilo, običajno za prevoz blaga
tovorni vagon za intermodalni prevoz posebno zgrajen ali opremljen tovorni vagon za prevoz intermodalnih transportnih enot ali drugih cestnih tovornih avtomobilov
tovorni vlak vlak za prevoz blaga, sestavljen iz enega ali več tovornih in službenih vagonov, ki se premikajo (prazni ali s tovorom)
tovornjak neupogljivo cestno motorno vozilo, namenjeno izključno ali večinoma za prevoz blaga
tovorno cestno vozilo cestno vozilo, ki je namenjeno izključno ali predvsem za prevoz blaga
tramper trgovska tovorna ladja, ki vozi po naročilu
trgovska ladja ladja, namenjena za prevoz blaga ali potnikov ali pa posebej opremljena za določeno trgovsko nalogo
vlačilec ladja, narejena za vleko in/ali potiskanje ladij in drugih plavajočih konstrukcij
vlakovna kompozicija nedeljiv blok motornih vagonov in prikolic motornih vagonov ali lokomotiv in potniških železniških vozil
vleka  storitev, ki jo vlačilci nudijo plovilom z vleko, potiskanjem in/ali zadrževanjem med njihovo vplovitvijo, izplovitvijo ali premeščanjem v pristanišču. Vleka zajema tudi druge storitve, ki jih izvajalec del na podlagi naročnikove zahteve ali posebnega dogovora opravi s svojimi vlačilci in/ali posadkami
vodna pot reka, kanal, jezero ali druga vodna površina, na kateri je zaradi njenih naravnih lastnosti ali njene preureditve možna plovba
vrste kontejnerjev 

a) Kontejnerji za splošni namen
b) Kontejnerji za posebni namen:
- zaprti kontejner s prezračevanjem (insulated),
- kontejner z odprto streho (open top),
- odprti kontejner z odprto stranico,
- odprti kontejner z odprto stranico in popolno vrhnjo konstrukcijo,
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in s fiksnim robom,
- odprti kontejner z odprto stranico, nepopolno vrhnjo konstrukcijo in zložljivim robom,
- ploščati kontejner (flat rag).
c) Kontejnerji za poseben tovor:
- termični kontejner,
- izolirani kontejner,
- hladilni kontejner (reeger ali regrigerated),
- mehanično hlajeni kontejner,
- ogrevani kontejner,
- hlajeni in ogrevani kontejner,
- kontejner cisterna,
- kontejner za suhi razsuti tovor,
- kontejner za določen tovor (avtomobile, živino idr.)

železnica prometna pot, narejena iz tračnic in namenjena izključno železniškim vozilom
železniška mreža vse železnice na določenem območju
žerjavist upravljavec dvigala

Viri: gradiva Luke Koper, Glosar za statistiko transporta, Statistični urad RS, Slovar slovenskega knjižnega jezika

 

na vrh