Prijava na delovno mest*

Name and surname*

Date of birth*

Address of residence*

Post office*

E-mail:*

Level of education*

Acquired title of education*

Knowledge of the Slovenian language*

Znanje angleškega jezika*

Poznavanje orodij v MS Office okolju*

Imam izpit B kategorije*

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu*

3 leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu*

Če da, navedite izkušnje

Izkušnje pri urejanju varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih*

Če da, navedite izkušnje

Poznavanje procesov dela v pristanišču*

Izkušnje pri pripravljanju tehnološke dokumentacije na področju VZD (navodila za delo, varnostni načrti ipd.)*

Strokovni izpiti oz. izkušnje na strokovnih področjih (požarna varnost, koordinator na začasnih in premičnih gradbiščih, nevarno blago, kemikalije)*

Navedite katere

Druge delovne izkušnje*

Izjava o resničnosti podanih informacij*

I agree*


Required fields!