V začetku leta smo med našimi kupci izvedli anketo zadovoljstva. Poslali smo 107 anketnih vprašalnikov, izpolnjenih pa smo prejeli 80 (75%), kar je malenkost manj kot v lanskem letu. Naročniki naših storitev so odgovarjali na 27 vprašanj s področja prodaje in poprodajne podpore, izvajanja storitev, zvestobe kupcev in korporativnega komuniciranja.

Na nivoju celotne Luke smo dosegli povprečno oceno 4,89 (razpon od 1 do 6). Z najvišjo oceno so kupci letos ocenili Terminal sipkih tovorov, kjer so skupne ocene zadovoljstva za vse posamične sklope vprašanj višje od 5. V primerjavi z lanskim letom, so višjo oceno dosegli še Generalni tovori, EET in Terminal za avtomobile, nekoliko nižjo pa Kontejnerski terminal. EET je med vsemi PC-ji dosegel najvišje ocenjeno zvestobo kupcev.

 

Iz grafa, ki prikazuje ocene po sklopih vprašanj, je razvidno, da smo v primerjavi z lanskim letom, napredovali predvsem pri izvajanju storitev, pri tem pa največji napredek beležimo pri informacijski podpori oz. sledljivosti blaga. Zelo dobro je bila ocenjena tudi varnost blaga pri rokovanju in skladiščenju. Pri sklopu vprašanj o prodaji in poprodajni podpori ter zvestobi kupcev pa smo zabeležili nekoliko nižje ocene v primerjavi z letom poprej, čeprav je najvišjo oceno (5,21) med vsemi vprašanji ponovno dosegla pripravljenost priporočiti Luko Koper drugim podjetjem, sledi ocena 5,18 dostopnost in prijaznost prodajnega osebja, najnižjo oceno (4,03) pa smo pričakovano zabeležili pri ceni storitev.

Na podlagi rezultatov smo po posameznih profitnih centrih identificirali kupce, kjer je bilo zadovoljstvo slabše ocenjeno oziroma kjer je bila izpostavljena določena problematika ter uskladili potrebne ukrepe za izboljšanje.