Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d., se je na svoji redni seji dne 19. decembra 2007 seznanil s poslovnim načrtom družbe za leto 2008.
Poslovni načrt izhaja iz sedanjih pozitivnih trendov in napovedi za prihodnje obdobje. Rast pretovora se bo nadaljevala tudi v letu 2008, vendar bo stopnja rasti nekoliko nižja kot v zadnjih letih. Načrtovani skupni ladijski pretovor za leto 2008 je 15,2 milijona ton. Poudarek bo na nadaljnjem izboljševanju strukture storitev, saj bodo imeli najvišjo rast kontejnerji, avtomobili in sadje.
Poslovni prihodki bodo za 3 odstotke višji kot v letu 2007 in bodo znašali 112,5 milijona evrov, čisti poslovni izid pa se bo v primerjavi z letom 2007 povečal za 10 odstotkov in bo znašal skupaj 26,2 milijona evrov.
V letu 2008 bo Luka Koper nadaljevala intenzivne investicijske aktivnosti usmerjene v povečevanje in posodabljanje pretovornih in skladiščnih zmogljivosti ter. Skupna vrednost vlaganj v opremo in objekte bo v letu 2008 znašala 140 milijonov evrov. Med pomembnejšimi projekti velja omeniti podaljšanje obale na terminalu za kontejnerje in ureditev njene zaledne površine, izgradnja 12. veza , nakup dveh kontejnerskih dvigal Post panamax, nadaljevanje izgradnje skladišča za avtomobile, izgradnja novega skladišča za generalne tovore, izgradnja rezervoarjev za tekoče tovore ter izgradnja novih skladišč za sipke tovore na II. pomolu in nenazadnje nov vhod v pristanišče. Med pomembnejše naložbe sodi tudi izgradnja zalednih logističnih središč v Sloveniji in tujini, in sicer po zgledu tistega v Sežani, ki smo ga že začeli urejati. Veliko pozornost pa nemenjamo tudi razvoju potniškega terminala. Gre za nadaljevanje tesnega sodelovanja z lokalno skupnostjo, kar hkrati predstavlja novo razvojno možnost slovenskega turizma.