Uvedba dovolilnic za voznike tovornih vozil

IZREDNO OBVESTILO

04.04.2018

Luka Koper d. d., je upravljalec koprskega pristanišča, ki je objekt posebnega pomena za Republiko Slovenijo. Varnost pristanišč urejajo mednarodni predpisi (ISPS kodeks, Evropska Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih – SE 725/2004 ter Direktiva o varnosti pristanišč – SE 65/2005), nacionalna zakonodaja (Zakon o zasebnem varovanju – Ur.L. RS 17/11) ter interni akti Luke Koper d. d. (Pravilnik o notranjem redu v Luki Koper). Naloge varovanja življenja ljudi in premoženja na varovanem območju izvaja varnostno osebje Področja pristaniške varnosti. Varnostniki izvajajo naloge na podlagi zgoraj naštetih predpisov ter internih predpisov Luke Koper d. d. Zaradi izvajanja zgoraj navedenih predpisov in s ciljem zagotavljanja varnosti bo Luka Koper d. d., 1. 5. 2018 za voznike tovornih vozil uvedla dovolilnice, ki so pogoj za vstop na varovano območje, izdaja pa jih Področje pristaniške varnosti. 

 

Področje pristaniške varnosti bo voznikom tovornih vozil izdajalo dve vrsti dovolilnic, in sicer:

A. Letna dovolilnica:

1. Dovolilnica bo izdana na podlagi Vloge za izdajo dovolilnice, ki jo posreduje odgovorna oseba podjetja;

2. Kriterij za izdajo celoletne dovolilnice je, da voznik tovornega vozila vstopa na območje pristanišča najmanj štirikrat (4) mesečno.

B. Dovolilnica za enkraten vstop:

1. Dovolilnica za enkraten vstop bo izdana na zunanjem kamionskem terminalu, s katerim upravlja podjetje Luka Koper INPO;

2. To vrsto dovolilnic bomo izdali voznikom tovornih vozil, ki vstopajo v pristanišče trikrat (ali manj) na mesec.

Od 1. 5. 2018 dalje bo vstop v pristanišče mogoč le z veljavno dovolilnico.

Vloge za dovolilnice in dodatne informacije so dostopne na https://www.luka-kp.si/slo/vodnik-za-tovornjake

Vlogo za letno dovolilnico poda odgovorna oseba pravnega subjekta.

Pomembno! Proces izdelave dovolilnice zahteva čas ter točne in kvalitetne podatke. Pozivamo vas, da k zbiranju potrebnih podatkov ter izjav voznikov pristopite nemudoma. S hitrim posredovanjem točnih podatkov boste osebju Področja pristaniške varnosti omogočili, da bodo dovolilnice izdane pravočasno. Vse dovolilnice, za katere bomo prejeli popolne vloge do 15. 4. 2018, so brezplačne. Po navedenem datumu se izdaja dovolilnice zaračuna po veljavnem ceniku Luke Koper d. d.