URL: www.climeport.com

Namen projekta je bil spodbujati pristanišča v Sredozemlju k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov v ozračje in hkrati spodbujati k učinkovitejši rabi energije z namenom trajnostnega razvoja pristanišč. V času trajanja projekta so bile izmenjane dobre prakse na tem področju, ovrednoteni in kvantificirani viri emisij toplogrednih plinov ter izračunan ogljični odtis pristanišča (»carbon footprint«). Projekt je bil deležen  sofinanciranja iz ESRR ter je prejel nagrado “okoljska medalja”, ki jo podeljuje mednarodno združenje pristanišč.