Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Luka Koper na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja na naslov ijz@luka-kp.si ali po navadni pošti na naslov Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper s pripisom “Pooblaščenec za dostop do IJZ".

Sponzorstva in donacije

Svetovalne, avtorske in druge intelektualne storitve

Odvisne družbe

Odvisne družbe Skupine Luka Koper imajo informacije javnega znača objavljene na svojih spletnih straneh, z izjemo podjetij Adria Investicije d.o.o. in Logis Nova d.o.o., ki jih objavljata na tem mestu.

Objave skladno s Priporočili in pričakovanji SDH

Skladno s točko 4.4. Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga družba objavlja izplačila zaposlenim.