Kako kupim, prodam ali podarim vrednostne papirje?

Nakup, prodajo ali darovanje vrednostnih papirjev lahko izvršite le preko borznoposredniških hiš ali bank, ki so članice KDD (Centalna klirinško depotna družba). Seznam bank in borzno posredniških družb je dostopen na spletni strani KDD.

Za nakup vrednostnih papirjev potrebujete:

 • osebno izkaznico ali drug uradni dokument s fotografijo,
 • davčno številko in
 • številko bančnega računa TRR.

Za prodajo pa poleg dokumentacije, potrebne za nakup, potrebujete še potrdilo o lastništvu delnic.

Kaj moram narediti, če potrebujem izpis stanja na računu vrednostnih papirjev?

Za izpis stanja morate izpolniti Obrazec za izpis stanja na računu vrednostnih papirjev, ki se nahaja na spletni strani KDD oz. tukaj

Izpolnjen obrazec pošljete na naslov KDD d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali pa ga oddate osebno na vložišču KDD v času uradnih ur.
Po prejemu plačila, vam bodo na vaš naslov (zabeležen v registru) poslali izpis stanja.

Komu moram posredovati spremembo osebnih podatkov (fizične osebe)?

KDD od 1. januarja 2005 opravlja vpise sprememb osebnih podatkov fizičnih oseb na podlagi elektronskega zajemanja in prenosa teh podatkov iz centralnega registra prebivalstva. Če denimo spremenite naslov stalnega prebivališča, te spremembe ni potrebno sporočiti na KDD, saj se podatki v registru KDD avtomatično usklajujejo s podatki v centralnem registru prebivalstva.

Komu moram posredovati spremembo osebnih podatkov (pravne osebe, tujci in nerezidenti)?

Za spremembo osebnih podatkov (na primer sprememba naslova) je potrebno izpolniti pisno vlogo. Obrazec za spremembo osebnih podatkov najdete na spletni strani KDD, dobite ga tukaj
Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti še fotokopijo veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega lista.

Celotno dokumentacijo pošljite na naslov KDD d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, obrazec in fotokopijo osebnega dokumenta pa lahko oddate tudi osebno na vložišču KDD v času uradnih ur.

Spremenil/-a sem številko bančnega računa, na katerega mi nakazujete dividendo.

Delničarji morajo spremembo osebnih podatkov, tudi spremembo bančnega računa, sporočiti svoji izbrani borzni hiši, saj poteka izplačilo dividend posredno, od izdajatelja preko KDD in posameznih borznih hiš do delničarja kot končnega prejemnika dividende naše družbe.

Kako se izvede postopek preknjižbe podedovanih vrednostnih papirjev?

KDD morate posredovati naslednje dokumente in podatke:

 • originalni in pravnomočni sklep o dedovanju ali notarsko overjeno fotokopijo in
 • izpolnjeno vlogo za preknjižbo vrednostnih papirjev – Obrazec za izvedbo postopka dedovanja, ki ga dobite na spletni strani KDD oz. na naslednji povezavi.

Vso dokumentacijo pošljite na naslov KDD d. d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, lahko pa jo oddate tudi osebno na vložišču KDD v času uradnih ur. 

Po prejemu plačila, KDD opravi preknjižbo. O opravljeni preknjižbi dediče tudi pisno obvestijo. Pisno obvestilo velja kot dokazilo o lastništvu. Vse dodatne informacije glede postopka pri dedovanju vrednostnih papirjev lahko poiščete na spletnih straneh KDD.

Za izplačilo dividende iz preteklih let pa morate dostaviti fotokopijo sklepa o dedovanju in fotokopijo pisnega obvestila o opravljeni preknjižbi:

 • na naš naslov Luka Koper, d. d., Finančna služba, 6501 Koper ali
 • po faksu na številko 05 639 80 40

Ukinitev registrskih računov na KDD - kaj storiti?

Klirinško depotna družba je s 1.januarjem 2017 ukinila registrske račune, zato morajo imetniki delnice le-te prenesti na ustrezen trgovalni račun. Skrajni rok za prenos premoženja je bil podaljšan do aprila 2017. Kako postopati pri prenosu delnic smo povprašali Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), ki je pripravilo odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja.

 1. KDD mi je posredoval izpis stanja na registrskem računi in obvestilo, da se ti ukinjajo. Kaj lahko storim?

Kot ste lahko prebrali že na obvestilu KDD – če želite vrednostne papirje obdržati, jih morate prenesti z registrskega računa na drug ustrezen račun vrednostnih papirjev.

Vaša prva odločitev mora torej biti, ali želite še naprej ostati imetnik teh vrednostnih papirjev. V kolikor je vaš odgovor pritrdilen, vas vabimo, da pristopite k našemu programu »Delniška OPORA«, v okviru katerega bodo vaše delnice prenesene na ustrezen račun vrednostnih papirjev, s čimer boste lahko še naprej lahko ostali imetnik vrednostnih papirjev.

 1. Zanima me kolikšna je vrednost mojih vrednostnih papirjev?

Vrednost netržnih (tistih, ki ne kotirajo na Ljubljanski borzi) vrednostnih papirjev je pogosto težko določiti. S strani KDD smo v VZMD sicer prejeli informativne vrednosti, ki so določene na podlagi teoretičnih izračunov (informativna vrednost), vendar teh vrednosti ne gre nujno enačiti z zneskom, ki bi ga vi prejeli, če bi te vrednostne papirje prodali.

 1. Zakaj informativna vrednost ni nujno enaka vrednosti, ki bo jo jaz prejel v primeru prodaje teh vrednostnih papirjev?

Tako kot praktično povsod v življenju prodajno ceno določata ponudba in povpraševanje. Cena je predmet dogovora med kupcem in prodajalcem. Kupec mora v prvi fazi imeti interes kupiti vrednostni papir in v drugi fazi mora s prodajalcem doseči sporazum o ceni.

Povedano malo drugače, ko prodajate avtomobil, ki je po metodi EUROTAX ocenjen na X-vrednost, to še ne pomeni, da ga boste po tej vrednosti tudi prodali. V kolikor se najde kupec, ga boste lahko prodali po X ceni, lahko po X+100 ali X-100. V kolikor pa vašega avtomobila ne želi nihče kupiti, zanj ne boste dobili nič. V takem primeru bo na vas, da se odločite, ali želite avtomobil obdržati ali ga odpeljati na odpad. Zelo podobno je tudi z vrednostnimi papirji.

 1. Vrednostne papirje želim obdržati. Kaj lahko storim?

V kolikor želite še naprej ostati imetnik vrednostnih papirjev lahko pristopite k programu »Delniška OPORA«, v okviru katerega boste vrednostne papirje lahko obdržali, poleg tega bo VZMD tudi poskrbel, da bo delničar deležen aktivne podpore pri uresničevanju pravic in interesov iz naslova svojih vrednostnih papirjev, vključno s kompetentnim zastopanjem na skupščinah.

Druga možnost je, da odprete trgovalni račun pri članu KDD in imate shranjene vrednostne papirje v okviru tega trgovalnega računa, kar je – vsaj v primeru portfeljev velike večine malih delničarjev –  povezano z višjimi stroški, kot če imate vrednostne papirje shranjene v okviru programa »Delniška OPORA«.

 1. V čem se imetništvo na registrskih računih razlikuje od imetništva v »Delniški OPORI«?

Registrski računi so predstavljali pasivno obliko imetništva delnic. Vaše imetništvo v »Delniški OPORI« predstavlja aktivnejšo podporo pri uresničevanju vaših pravic in interesov z naslova vrednostnih papirjev. Hkrati pa imetništvo na registrskih računih po 1. januarju 2017 žal ne bo več več mogoče.

 1. Kakšna je razlika med trgovalnim računom in fiduciarnim računom odvetnika v sklopu programa »Delniška OPORA«?

Trgovalni račun lahko odprete le pri članih KDD (borznoposredniške družbe in banke). Možnost odprtja fiduciarnega računa imajo le v zakonu določene osebe (notar, odvetnik ipd.). Odpiranje in vodenje fiduciarnega računa je povezano s kar precejšnjimi stroški, ki lahko hitro presežejo vrednost vaših (posameznikovih) vrednostnih papirjev.

Iz tega razloga je za odprtje fiduciarnega računa poskrbel VZMD. Pristopniku k programu »Delniška OPORA« tako ni potrebno obiskovati odvetnika, prav tako je letno nadomestilo za udeležbo v shemi lahko najnižje mogoče. Strošek vodenja fiduciarnega računa se namreč porazdeli med več pristopnikov.

Več informacij kako postopati s prenosom  delnic najdete na www.vzmd.si/registrski-racuni