Zapri iskalnik

Zaposleni

Zaposleni v Luki Koper s svojim znanjem, energijo in delovno vnemo dokazujemo, da smo predani člani kolektiva in dober partner pri doseganju uspešnosti družbe

Zaposleni v Luki Koper s svojim znanjem, energijo in delovno vnemo dokazujemo predanost kolektivu. Kot neposreden izvajalec dela zaposleni prispevamo predloge za izboljšave in partnersko soustvarjamo prihodnost podjetja. Naša dejavnost zahteva fleksibilen pristop k organizaciji dela, zato se znamo prilagajati potrebam poslovnega in družbenega okolja.

Naše vrednote so: sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost in ustvarjalnost.

Kariera v Luki Koper

Usposobljeni in motivirani kadri so naše strateško bogastvo in pogoj za uresničevanje razvojnih načrtov Luke Koper. Sodelovanje, odgovornost, spoštovanje, pripadnost, ustavrjalnost vsakega posameznika so vrednote naše družbe, ki jih udejanjamo v praksi.

Razvoj zaposlenih načrtujemo in izvajamo skladno z letnimi in dolgoročnimi cilji in načrti družbe. Z usposabljanjem, izobraževanjem in različnimi oblikami motiviranja našim zaposlenim omogočamo karierni razvoj, s tem pa zagotavljamo ustrezne vrste in kvaliteto kadrov.

Izobraževanje

V Luki Koper se zahtev današnjega poslovnega okolja dobro zavedamo, zato je znanje zaposlenih naša temeljna vrednota, zaposleni pa naše strateško bogastvo.

Luka Koper je učeča se organizacija, tako smo v letu 2020 za ciljno usposabljanje zaposlenih namenili povprečno 14 ur izobraževanja na zaposlenega. Usposabljanje in izobraževanje zadeva vsakega zaposlenega, saj se vsako leto zaposleni vključujejo v več kot 150 različnih oblik izobraževanja, s poudarkom na prenosu znanja med zaposlenimi.

Cilj izobraževanja je pridobiti tista nova znanja, ki prispevajo k učinkovitejšemu opravljanju dela in razvoju družbe. Ta cilj uresničujemo:

  • s kontinuiranim in načrtnim funkcionalnim usposabljanjem zaposlenih,
  • z omogočanjem izobrežavanja ob delu doma in v tujini,
  • s programi uvajanja v delo ob novih zaposlitvah in napredovanjih na zahtevnejša in odgovornejša delovna mesta.
  • s kadrovskimi štipendijami

Odnosi z zaposlenimi

V Luki Koper posebno pozornost namenjamo upravljanju, razvoju, motiviranju in izobraževanju zaposlenih. Usposobljeni in motivirani kadri so namreč strateško bogastvo družbe in pogoj za uresničevanje njenih razvojnih načrtov.

Več informacij o skrbi za zaposlene najdete na trajnostnem portalu Živeti s pristaniščem

Svet delavcev

Preko sveta delavcev zaposleni sodelujejo z delodajalcem pri uresničevanju skupnih ciljev ter interesov dela in kapitala, ki se izražajo v skupnih prizadevanjih za čim boljše poslovne rezultate in uspešnost podjetja nasploh ter zadovoljstvo zaposlenih pri delu in čim ugodnejšo delovno klimo.

Svet delavcev družbe Luka Koper, d. d., šteje 15 članov in je bil izvoljen 2. junija 2021 za obdobje štirih let.

Predstavniški organi zaposlenih

V družbi delujejo Svet delavcev in dva reprezentativna sindikata:

  • Sindikat pristaniških delavcev Slovenije, OSO – KS 90
  • Sindikat žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper (SŽPD)

Prijava etičnih, moralnih in drugih nepravilnosti

Varstvo osebnih podatkov

Kadrovski razpisi

Kadrovske štipendije

Ali se želite že v času šolanja povezati z uspešnim poslovnim okoljem? Pridobiti praktične izkušnje v podjetju, ki gradi mednarodno konkurenčnost na visoko motiviranih, ambicioznih in kompetentnih kadrih?