Luka Koper je uspešno podjetje, ki izkazuje svojo usmeritev v doseganje celovite kakovosti poslovanja.

Kakovost pomeni zadovoljevanje in predvidevanje potreb ter pričakovanj naših odjemalcev: kupcev, zaposlenih, lastnikov in okolice. Naš cilj je ugotavljanje, kaj si odjemalci želijo in usmerjanje naših notranjih procesov tako, da to tudi dobijo. Pri tem si pomagamo z mednarodnimi standardi kakovosti in načeli poslovne odličnosti, ki smo jih uvedli in povezali v enovit sistem sistem vodenja.

Začetki kakovosti v Luki Koper segajo v leto 1997, ko smo začeli z uvajanjem standardov in pridobili certifikat ISO 9002.

V enovit sistem vodenja smo združili zahteve različnih sistemov in drugih, posebnih zahtev:

 • vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001;
 • ravnanja z okoljem v skladu z ISO 14001 in zahtevami Uredbe EMAS;
 • vodenja varnosti in zdravja pri delu v skladu z ISO 45001;
 • vodenja varnosti živil v skladu z ISO 22000;
 • upravljanja z energijo v skladu z ISO 50001;
 • standarda za varnost krme GMP+ B3, namenjenega pretovarjanju in skladiščenju – na Terminalu sipkih tovorov;
 • non GMO (angl. non genetically modified organism) zahtev za ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjene soje – na Terminalu sipkih tovorov;
 • zahtev EKO certifikata za ekološko pridelana živila in krmila – na Terminalu hlajenih tovorov, na Terminalu generalnih tovorov  in na Terminalu sipkih tovorov;
 • zahtev AEO certifikata za status pooblaščenega gospodarskega subjekta, ki izvaja carinske formalnosti;
 • zahtev ISCC EU certifikata za trajnostno obvladovanje biogoriv in biomase – na Terminalu tekočih tovorov;
 • zahtev SEVESO direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi – na Kontejnerskem terminalu, Terminalu tekočih tovorov in Terminalu hlajenih tovorov;
 • zahtev kodeksa ISPS (angl. International Ship and Port Facility Security Code), to je Mednarodnega kodeksa o varnosti ladij in pristaniških objektov;
 • standardov poročanja o trajnostnem razvoju GRI (angl. Global Reporting Initiative).

Aktivnosti so usmerjene v prepoznavanje potreb in zahtev po obvladovanju novih standardov oziroma pridobitve ustreznih certifikatov ter obvladovanje in nadgradnjo obstoječih. Sistem vodenja v Luki Koper je sistem, ki ga je potrebno sistematično nadgrajevati.

Zgodovinski pregled razvoja sistemov vodenja

Luka Koper je bila med prvimi evropskimi pristanišči, ki je celotno poslovanje uredila v skladu z mednarodnimi standardi vodenja.

Mejniki razvoja sistemov vodenja:

 • 1994 – začetek vnašanja načel kakovosti v naše delovne sisteme in prakse,
 • 1997 – pridobitev certifikata za skladnost sistema kakovosti s standardi ISO 9002,
 • 1998 – začetek uvajanja modela poslovne odličnosti v poslovanje,
 • 1999 – prvič izvedena samoocenitev po modelu EFQM,
 • 2000 – pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001,
 • 2002 – prejem priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost,
 • 2003 – pridobitev certifikata ISO 9001:2000,
 • 2004 – uvedba HACCP sistema v prometu z živili in pridobitev certifikata NON GMO Certification po zahtevah standarda BRC Standard for the Supply of Identity Preserved Non-Genetically Modified Food Ingredients and Product v PC terminalu za sipke tovore,
 • 2005 – včlanitev v evropsko fundacijo za poslovno odličnost (EFQM),
 • 2005 – prejem evropskega priznanja za poslovno odličnost (Recognised for Excellence),
 • 2006 – prejem nagrade za finaliste evropske poslovne odličnosti,
 • 2007 – pridobitev certifikata ISO 22000:2005 (vključno HACCP načrt) za sistem vodenja varnosti živil,
 • 2008 – pridobitev certifikata BS OHSAS 18001:2007 za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu,
 • 2009 – obnovitvena presoja za pridobitev certifikata ISO 9001:2008 in ponovna vključitev v postopek kandidature za evropsko nagrado odličnosti EFQM,
 • 2010 – pridobitev certifikata EMAS, sistem skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo,
 • 2011 – pridobitev AEO certifikata kot pooblaščeni gospodarski subjekt,
 • 2012 – pridobitev EKO certifikata za PC Terminal sipki tovori,
 • 2013 – pridobitev EKO certifikata za PC Generalni tovori – Terminal za sadje
 • 2014 – pridobitev certifikata ISCC EU za Terminal za tekoče tovore
 • 2015 – pridobitev certifikata za GMP+ B3 standard za sistem zagotavljanja varne krme
 • 2017 – prehod na certifikata ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015
 • 2020 – pridobitev certifikata ISO 50001:2018 za upravljanje z energijo, prehod na ISO 45001:2018, prehod na ISO 22000:2018
 • 2024 – pridobitev certifikata za sistem vodenja za preprečevanje korupcije ISO 37001:2016

Certifikati kakovosti in potrdila

ISO 9001:2015

Zagotavljanje zadovoljstva kupcev je na prvem mestu naše poslovne politike.
Zato je pridobitev certifikata kakovosti dodaten izziv stalnemu izboljševanju naših storitev. S pridobljenim certifikatom kakovosti v Luki Koper, d. d. potrjujemo, da imamo vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem kakovosti v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001:2015.

S certifikatom kakovosti ISO 9001 so potrjeni naši napori in vlaganja v zagotavljanje stalne kakovosti luških osnovnih in dodatnih storitev ter nenazadnje uresničevanje pričakovanj naših kupcev.

Certifikat prejmemo vsako leto po uspešno izvedeni zunanji presoji, ki jo izvede Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje. SIQ ima mednarodno akreditacijo in je član mednarodnega združenja IQNet.

ISO 14001:2015

Danes si vse več organizacij prizadeva doseči in izkazovati ustrezen odnos do okolja. To pomeni, da poznajo in obvladujejo vplive svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolje.

Luka Koper tu ni izjema. Skrb za varovanje okolja in sistem ravnanja z okoljem na ožjem in širšem vplivnem območju Luke Koper sta čedalje pomembnejši sestavini celovitega sistema kakovosti.

Tako postaja spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje del naših rednih delovnih aktivnosti. Naše postopke in delovanja usmerjamo k preprečevanju nastajanja razmer, ki bi lahko ogrozile okolje ali zdravje in varnost ljudi. Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem je sistematično načrtovan in vključen v sistem vodenja podjetja. Podpirajo in uresničujejo ga vsi zaposleni.

Za vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem v skladu z mednarodnimi standardi ISO 14001 smo pridobili tudi certifikat. V letu 2017 je bil standard nadgrajen v ISO 14001:2015.

Odgovoren odnos do naravnega in bivalnega okolja izkazujemo skozi:

 • dosledno izvajanje okoljske politike,
 • osveščanje zaposlenih za preventivno delovanje in racionalno rabo energetskih virov ter
 • vlaganje sredstev v okoljske programe.

ISO 22000:2018

Zaradi obvezujočih zakonskih določb ter dodatnega povečanja kakovosti naših storitev pri pretovarjanju in skladiščenju živil smo se odločili za vzpostavitev sistema notranjega nadzora HACCP ter njegovo integracijo v obstoječi sistem vodenja.

Gre za celovit sistem, ki omogoča prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi (mikrobiološki, kemični in fizikalni) v živilih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Omogoča nadzor nad celotnim procesom pretovarjanja in skladiščenja določenega živila ter vzpostavlja stalen nadzor na tistih mestih v prometu živil, kjer se tveganje lahko pojavi.

Cilj sistema je čim večja varnost živil, ki zagotavlja, da živilo ni škodljivo za zdravje potrošnika.

Vzpostavljen sistem HACCP pomeni, da nadzorujemo celoten proces pretovarjanja, skladiščenja in vseh dodatnih del z živili. Zavedamo se namreč, da ima tudi ta proces, ki je deloma v naših rokah, zelo velik vpliv na končno kakovost živila.

HACCP sistem smo leta 2007 nadgradili s certificiranjem po standardu ISO 22000 – Sistemi vodenja varnosti živil – zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi.

ISO 50001:2018

V Luki Koper s sistematičnim upravljanjem energije zmanjšujemo stroške energentov in z njimi povezane škodljive emisije. Standard podrobno določa zahteve za sistem upravljanja z energijo, ki organizacijam omogočajo razviti in izvajati politike in cilje, ki upoštevajo zakonske zahteve in informacije o pomembnih energetskih vidikih.

ISO 45001:2018

V Luki Koper ima varnost in zdravje pomembno vlogo pri vsakodnevnih aktivnostih. V družbi skrbimo, da zaposleni v procesih svoje delo opravljajo varno in zdravo, brez negativnih vplivov. Sistem varnosti in zdravja pri delu je sistematično načrtovan ter integriran v sistem vodenja podjetja. Podpirajo in uresničujejo ga vsi zaposleni.

Mednarodni standard ISO 45001:2018 – Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu določa zahteve, ki organizaciji omogočajo obvladovanje tveganj varnosti in zdravja pri delu in izboljševanje učinkovitosti.

ISO 37001:2016

Pri načrtovanju in zasnovi aktivnosti za vzpostavitev in ohranjanje sistema vodenja za preprečevanje korupcije družba analizira in upošteva kontekst organizacije, potrebe in pričakovanja prepoznanih deležnikov in redno ob vsaki spremembi ocene, najmanj pa enkrat letno, oceni tveganja korupcije na ravni organizacije.

Poslovna odličnost (EFQM)

Poslovna odličnost
»Ni dovolj, da delamo tako, kot je zapisano, da zgolj sledimo postavljenim standardom – dosegati moramo zastavljene cilje in rezultate, jih nenehno izboljševati in na ustrezen način izkazovati ter potrjevati.« To je moto na naši poti poslovne odličnosti.
1999 – V Luki Koper se lotimo poslovne odličnosti kot procesa preobrazbe in stalnih sprememb. Kot sistematično obliko iskanja področij za izboljšanje prvič uvedemo samoocenjevanje po evropskem modelu poslovne odličnosti (EFQM).

2001 – Izboljšave na vseh poslovnih področjih so naša stalna praksa. Usklajenost našega poslovanja redno merimo s samoocenjevanjem po kriterijih evropskega modela poslovne odličnosti. Vlada Republike Slovenije nam podeli posebno priznanje za prepoznaven napredek pri uvajanju modela poslovne odličnosti.
2002 – Prejmemo Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki ga Vlada Republike Slovenije podeljuje vsako leto organizacijam z najboljšimi dosežki na področju kakovosti izdelkov in storitev ter kakovosti poslovanja. Priznanje si prislužimo v kategoriji storitvenih podjetij z več kot 250 zaposlenimi.
2004 – Kulturo odličnosti širimo med zaposlenimi. Samoocenjevanje po modelu EFQM opravimo v vseh profitnih centrih in odvisnih družbah Luka Koper INPO in Luka Koper Pristan.
2005 – Postanemo član evropske fundacije za poslovno odličnost. Sodelujemo v postopku ocenjevanja zaEvropsko priznanje za poslovno odličnost (Recognised for Excellence) in si to priznanje tudi prislužimo. S tempostanemo prvo slovensko podjetje na področju storitev, ki je prejelo tako priznanje.
2006 – Prijavimo se za najbolj prestižno evropsko nagrado poslovne odličnosti. Ponoven dokaz, da smo konkurenčni tudi med najboljšimi evropskimi podjetji, je Nagrada za uvrstitev med finaliste.

EMAS

ECO-Management and Audit Scheme (EMAS) je uredba evropskega parlamenta in Sveta Evrope, sestavljena kot orodje za sistematizirano ravnanje z okoljem.

Vzpostavitev ter certifikacija oziroma registracija sistemov ravnanja z okoljem sodi v skupino najmodernejših posrednih mehanizmov varovanja okolja. Shema EMAS je tako kot ISO 14001 namenjena ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter obveščanju splošne javnosti in drugih zainteresiranih o teh učinkih.

Od drugih modelov in shem okoljskega vodenja se EMAS razlikuje predvsem po odprtosti, odkritosti in periodičnem objavljanju okoljskih informacij.

NON GMO

Imamo vzpostavljen sistem, s katerim zagotavljamo ločeno pretovarjanje in skladiščenje gensko nespremenjenega blaga ter s tem odpravljamo tveganje, da bi se blago kontaminiralo z gensko spremenjenim blagom. Z vzpostavljenim sistemom smo tako dodatno povečali kakovost naših storitev, saj strankam zagotavljamo ohranjanje identitete blaga.

Certifikat ISCC EU

Terminal tekoči tovori je ISCC EU certificiran za vse vrste biomas, ki so vključene v ISCC EU sistem skladno z direktivo ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

EKO certifikat

Z Eko certifikatom je potrjena skladnost pridelave, predelave, pakiranja, sortiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil  z veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. Te predpise upoštevamo tudi pri vseh pretovornih fazah, od prevzema in skladiščenja, do odpreme, s tem pa zagotavljamo, da tovor ohrani lastnosti ekološke pridelave.

AEO certifikat

Luka Koper, d. d. ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO- Authorised Economic Operator), certifikat AEO pa potrjuje, da je prostocarinska cona Luke Koper varno območje z najnižjo stopnjo tveganja za blago, ki potuje preko koprskega pristanišča.

Številka AEO certifikata je SIAEOSSI001000201131452

GMP+ B3

Pretovor in skladiščenje krme izvajamo skladno z zahtevami GMP+ B3 standarda.