Cilj projekta je razvoj in vzpostavitev nove transportne verige hitropokvarljivega blaga, iz srednjevzhodnega Mediteranskega bazena do srednjeevropskih trgov. Blago naj bi se prevažalo iz območja Vzhodnega Mediterana do Severne Evrope preko treh koridorjev: Slovenski, Italijanski in Francoski. Za slovenskega bodo v projektu sodelovali Luka Koper d.d., TPG Logistika in Adria Kombi. Poleg zgoraj omenjenih partnerjev, bodo v projektu sodelovali še partnerji iz Italije, Cipra, Francije in Izraela.

Projekt predvideva vzpostavitev železniškega prevoza hitropokvarljivega blaga na relaciji Izrael – Severna Evropa, skozi dve sezoni:

1)    Jesen 2015 – pomlad 2016 je 1. Sezona, v kateri bodo partnerji najprej preverili, ali so transportni pogoji sprejemljivi (transportni čas, strošek prevoza in količina tovora za dopolnitev celotne železniške kompozicije – najmanj 36 zabojnikov). Napajanje kontejnerjev bo v prvi fazi potekalo z agregati oz. s tako imenovanimi »genseti«.

2)    Jesen 2016 – pomlad 2017 je 2. Sezona, v kateri bodo enaki pogoji in testiranja, kot so predvideni za prvo sezono, z razliko v tem, da bodo v tej drugi fazi moči osredotočene na inovativen del transporta in sicer na napajanje hladilnih sistemov preko kinetične energije.

V obeh fazah bodo vzporedno potekala dela za vzpostavitev IT sistema za sledljivost tovora skozi celotno transportno verigo, preko GPS sistema in spletne platforme, ki bo partnerjem na razpolago. Za ta del projekta bodo zadolženi partnerji z Izraela in Cipra.

Partnerji v projektu se trenutno ukvarjajo z analizo tokov, tovorov, zakonodaje in s pridobivanjem tehničnih podatkov za prevoz blaga skozi železniški del koridorja. V ta namen trenutno potekajo projektni in poslovni sestanki med partnerji, tudi s sodelovanjem evropske agencije INEA.