URL: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/REIF.html

Projekt REIF je bil sprejet v okviru 3. razpisa Programa Interreg Srednja Evropa v letu 2018, s specifičnim ciljem: »Izboljšanje koordinacije deležnikov tovornega prometa za več multimodalnih, okolju prijaznih rešitev.«

V okviru projekta REIF želimo z blažilnimi ukrepi na regionalnem železniškem sistemu prispevati k povečanju deleža železniškega tovornega prometa. Projekt REIF se bo spopadel z izzivi, ki jih prinaša pomanjkanje železniških povezav na regionalni ravni. V ta namen, se bodo razvila in uporabila orodja za analizo regionalnih potencialov za železniški tovorni promet, prepoznalo ozka grla na infrastrukturi in predlagalo učinkovite ukrepe za ohranitev ranljivih povezav ali celo za ponovni razvoj zaprtih povezav. V okviru pilotnih aktivnosti se bo testiralo nove pristope za premagovanje različnih prekinitev regionalnega železniškega omrežja v sodelujočih regijah. Pripravljeni bodo regionalni akcijski načrti, ki bodo opredelili prioritete in potencialne ukrepe politik. Organizirane bodo delavnice za krepitev zmogljivosti najpomembnejših deležnikov z izobraževanjem in deljenjem dobrih praks. Vse projektne aktivnosti bodo usmerjene k spremembi trenutne situacije – z uvedbo regionalnih instrumentov politike in stalnih koordinacijskih mehanizmov med javnimi in zasebnimi deležniki.

Projekt REIF je 3-letni projekt, ki se je začel v aprilu 2019. Poteka v okviru programa Interreg Srednja Evropa in v njem sodeluje skupaj 10 projektnih partnerjev iz 6 EU držav: Nemčije, Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške in Poljske. V času projekta se bo testiralo skupaj 8 pilotnih ukrepov na področju inovativnih koordinacijskih platform, aktivnosti za zmanjšanje ozkih grl na intermodalnem omrežju ter aktiviranja novih storitev za železniški tovorni promet.

Luka Koper bo v okviru projekta REIF sodelovala in prispevala v vseh aktivnostih projekta, preizkusila nove rešitve za premagovanje pomanjkljivosti v železniški infrastrukturi in storitvah za tovorni promet z izvedbo pilotne aktivnosti – vzpostavitev koordinacijske platforme. S povezovanjem projektnih partnerjev bomo pridobili pomembna znanja in izkušnje, organizirali pa bomo tudi različna usposabljanja za deležnike.

Evropski sklad za regionalni razvoj sofinancira projektne aktivnosti v višini 85 %.