Na današnji 15. seji skupščine družbe Luka Koper, d.d. so se delničarji seznanili z odstopom Marjana Bezjaka z mesta člana v nadzornem svetu družbe ter imenovali posebnega revizorja, ki bo preveril posle družbe, kot so našteti v sklicu skupščine. Na seji je bilo prisotnih več kot deset milijonov od skupaj 14 milijonov delnic in s 95 odstotno večino so delničarji za posebnega revizorja izbrali revizijsko hišo PricewaterhouseCoopers iz Ljubljane. Delničarji so torej podprli nasprotni predlog KADa in SODa, ki smo ga na sedež družbe prejeli včeraj. In zavrnili prvotni predlog Republike Slovenije, KADa in SODa, ki so za revizorja predlagali družbo BDO EOS Revizija iz Ljubljane. Prav tako so zavrnili nasprotni predlog Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luka Koper, ki je za revizorja predlagal družbo ABC revizija iz Ljubljane.

Predsedujoči skupščini Boris Marčič pa na dnevni red ni uvrstil predloga za razširitev dnevnega reda skupščine, ki ga je uprava družbe prejela 16.3.2009 s strani Republike Slovenije in ki se nanaša na predlog za restriktivnejšo določitev sejnin in nagrad predsedniku ter članom nadzornega sveta družbe, ker predlog ni bil podan pravočasno.

Na dnevni red skupščine pa ni bil uvrščen predlog za dopolnitev dnevnega reda skupščine, ki ga je sicer pravočasno vložil Sindikat žerjavistov in se nanaša na spremembe statuta, ker za to nista izpolnjena oba pogoja iz 1. odst. 298. čl. ZGD-1. Poleg roka ta določa, da lahko uvrstitev dodatne točke dnevnega reda predlagajo le delničarji družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, kar pa delničar SŽPD ne izpolnjuje.