Uprava družbe Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, je na podlagi 13. člena Statuta družbe sklicala 13. skupščino družbe v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri v sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper. Sklic skupščine je bil objavljen dne 15. 6. 2007 v Razglasnem delu v Uradnega lista RS, št. 53/2007 ter v časopisih DELO in DNEVNIK.

Na podlagi podane zahteve za dopolnitev dnevnega reda 13. skupščine, delničarja Republika Slovenija z dne 21. 6. 2007, ki jo je družba prejela 21. 6. 2007, Uprava družbe objavlja razširitev dnevnega reda 13. seje skupščine družbe Luka Koper, d. d. tako, da se za 6. točko dnevnega reda uvrstijo tri nove točke dnevnega reda in sicer:

Zahteva Republike Slovenije za preoblikovanje prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico v navadne kosovne delnice

Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe sprejme sklep, ki ga predlaga delničar Republika Slovenija,in se glasi:6.860.000 prednostnih participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico se preoblikuje v 6.860.000 navadnih kosovnih delnic.

Predlog sprememb Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d., sprejet na seji skupščine dne 22.8.2006

Predlog sklepa:
Skupščina delniške družbe sprejme spremembe Statuta delniške družbe Luka Koper, d. d.,ki jih predlaga delničar Republika Slovenija, in se glasijo:Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 58.420.964,78 evrov in je razdeljen na 14.000.000navadnih kosovnih delnic.«
Črta se 7. člen.
Črta se 8. člen.
Črta se 9. člen.
Črta se 10. člen.
Črta se 1.1.8. točka 12. člena.
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico udeležiti se skupščine družbe imajo lastniki delnic oz. njihovi zastopniki ter člani nadzornega sveta in uprave.Glasovalno pravico imajo lastniki delnic oziroma njihovi zastopniki.«
Besedilo tretjega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na skupščini uprava sestavi seznam prisotnih oz. zastopanih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki vsebuje ime oz. firmo in prebivališče oz. sedež vsakega delničarja in število delnic. Seznam podpiše predsedujoči skupščine in se pred glasovanjem da na vpogled udeležencem skupščine.«
Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za veljavnost skupščinskega sklepa o spremembi statuta je potrebna tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.«

Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:
V nadzorni svet družbe se z dnem 20. 7. 2007 za mandatno obdobje štirih let kot predstavnika delničarjev imenuje člana nadzornega sveta, ki ju predlaga Republika Slovenija,
– Marjan BEZJAK,
– Olga FRANCA.

Gradivo za predlagane, nove točke dnevnega reda skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave predlaganih dopolnitev do dneva seje skupščine, na SEOnetu in na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Popravek k sklicu 13. redne seje skupščine

V sklicu 13. redne seje skupščine družbe Luka Koper, d. d., ki bo 19. julija 2007 ob 12. uri v sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper, se v predlogu sklepa pod točko 4.1. določi kot presečni datum upravičenosti do izplačila dividende vpis v delniško knjigo dne 23. julija 2007.

Uprava družbe