Vlada Republike Slovenije je potrdila Aneks k najemni pogodbi za operativne obale in zemljišča v Luki Koper (na območju koprskega pristanišča), s katerim država dovoljuje Luki Koper, d.d., kot najemniku zemljišč, graditev nekaterih načrtovanih objektov.
Aneks se nanaša izključno na zemljišča znotraj dosedanjega območja pristanišča. Med pomembnejšimi objekti oziroma projekti, za katere bo Luka Koper, d.d., lahko pridobila gradbeno dovoljenje, so: navezava novega glavnega vhoda v pristanišče na obstoječo pristaniško infrastrukturo; dostopni most na novi objekt za skladiščenje avtomobilov; prekritje deponij za premog in železovo rudo na evropskem energetskem terminalu; hale za skladiščenje sipkih tovorov; večnamenski skladišči za težje generalne tovore. Poleg navedenih naložb v povečanje in izboljšave zmogljivosti, je novi Aneks osnova tudi za vrsto manjših infrastrukturnih objektov, kot so podaljški železniških tirov, transformatorske postaje, in drugi objekti. Aneks bo tudi osnova za gradnjo komunalne infrastrukture na parcelah na območju potniškega terminala, za bodoče potrebe tega terminala.
Našteti projekti so sestavni del poslovne strategije Luke Koper povezani, so z dodatnimi poslovnimi priložnostmi in zagotavljajo pogoje za nadaljnjo rast in razvoj pristaniških in logističnih dejavnosti.