Leto 2009 je bilo za Luko Koper, d.d., ki znotraj skupine predstavlja dobrih 93% prihodkov skupine, leto resnih preizkušenj. V času svetovne gospodarske krize, ko se je svetovno gospodarstvo ukvarjalo z oblikovanjem izhodnih strategij, se je družba ubadala s sumi o nepravilnostih, policijsko preiskavo, menjavo uprave in nadzornega sveta. V primerjavi z letom 2008 se je pretovor Luke Koper zmanjšal za 18%, kljub temu pa je bil upad manjši kot v ostalih pristaniščih, predvsem zaradi raznolikosti pretovornih storitev. Če zanemarimo prevrednotenje naložb, odpise vrednosti in druge nepredvidene stroške, bi bili lahko z izidom poslovanja družbe celo zadovoljni, saj bi poslovni izid znašal 10 milijonov EUR, čisti dobiček pa 5,5 milijona.
 
Nova uprava in nov nadzorni svet želita zastaviti delo na novih, zdravih temeljih, zato je bila sprejeta odločitev, da se opravijo slabitve in očistijo bilance. Rezultat te odločitve je čista izguba družbe v višini 46,3 milijona EUR. Tu so zajete tiste naložbe, za katere poslovodstvo meni, da ne bodo nikoli realizirane, da so bile precenjene, ali da ne prinašajo pričakovanih učinkov. Med vsemi slabitvami najbolj izstopata dve naložbi, in sicer delež v slovaškem holdingu Trade Trans Invest in delež v družbi Intereuropa. V primeru TTI je ponovno vrednotenje holdinga pokazalo, da je vrednost tega le petina vrednosti, ki jo je družba plačala ob nakupu 10% deleža. Pri Intereuropi pa gre za prilagoditev knjigovodske vrednosti pošteni vrednosti družbe, pri čemer smo upoštevali dejstvo, da ne gre za klasično finančno naložbo, ampak za strateško naložbo v partnersko družbo.
Odpisi vrednosti pa so predvsem iz naslova vlaganj v zemljišče na Ankaranski bonifiki, ki ni last družbe in za katerega ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja, ter za pripravo dokumentacije za izdelavo načrta za pokritje terminala za razsute tovore, ki je v takih okvirih neizvedljiv.
 
Kljub takim rezultatom v Luki Koper, d.d. z optimizmom zremo v prihodnost. Operativni dobiček v višini 20,4 milijona EUR nam omogoča uresničitev načrta družbe za leto 2010. Sodeč po rezultatih pretovora v mesecu januarju se je letošnje leto začelo zelo uspešno. Z okrepljenimi tržnimi aktivnostmi in promocijo severno Jadranske transportne poti bomo pretovor povečali za 9 odstotkov. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za zmanjševanje stroškov in se osredotočali na likvidnost poslovanja. Zaradi zaostrenih razmer na bančnem trgu bomo proučili možnost odprodaje določenih naložb, da bi lahko financirali investicije v pristaniško dejavnost, od katerih je odvisna dolgoročna uspešnost pristanišča. Intenzivno iščemo tudi potencialne partnerje, predvsem za obdobje po sprejetju državnega prostorskega načrta, ko bomo začrtali nov razvojni ciklus koprskega pristanišča. 
 
Janez Požar   
predsednik nadzornega sveta                                                                       
 

Gregor Veselko
predsednik uprave
 

Celotni računovodski izkazi za leto 2009 so dostopni tukaj.