Nadzorni svet družbe se je na današnji seji seznanil z nerevidiranem poročilu o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper za obdobje prvih devetih mesecev letošnjega leta. Ladijski pretovor je v tem obdobju dosegel 15,5 milijona ton blaga, kar pomeni 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Glede na preteklo leto se je ladijski pretovor povečal na vseh blagovnih skupinah, razen na skupini generalnih tovorov. Kar 16 odstotno rast pa je dosegel na področju zabojnikov in vozil.

 

 

 jan-sept 2015

jan-sept 2014

Indeks 2015/2014

Iz izkaza poslovnega izida (v evrih)

 

 

 

Čisti prihodki od prodaje

135.196.253

119.419.613

113

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

31.880.860

26.317.081

121

Poslovni izid iz poslovanja pred

amortizacijo (EBITDA)

52.458.610

46.767.066

112

Poslovni izid iz financiranja

-1.129.704

-1.853.160

61

Poslovni izid pred davki

31.676.791

25.139.646

126

Čisti poslovni izid

26.971.470

21.818.377

124

Iz izkaza denarnih tokov (v evrih)

 

 

 

Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva

16.641.116

23.779.871

70

Ladijski pretovor (v tonah)

 

 

 

Ladijski pretovor

15.494.341

13.882.960

112

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so v prvih devetih mesecih letošnjega leta dosegli 135,2 milijona evrov in so bili za 13 odstotkov višji od enakega lanskega obdobja. Čisti poslovni izid pa je bil s 27 milijoni evrov višji od lanskega obdobja za 24 odstotkov.

Nadzorni svet družbe je imenoval Stojana Čeparja za delavskega direktorja, ki je tako z današnjim dnem postal četrti član uprave s pet letnim mandatom. Hkrati z imenovanjem v upravo družbe je Čeparju prenehala funkcija člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.