Čisti prihodki od prodaje so v lanskem letu znašali 312,8 milijona evrov in so bili na ravni doseženih prihodkov v letu 2022. Za 20 milijonov evrov več je bilo prihodkov iz naslova povečanega ladijskega pretovora kontejnerjev in avtomobilov, večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev,  dodatnih storitev ter višjih cen, medtem ko so se zaradi normalizacije razmer na globalnem logističnem trgu in krajšega zadrževanja blaga na skladišču za 21 milijonov evrov znižali prihodki iz skladiščnin.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2023 znašal 60,9 milijona evrov, kar je 76  odstotkov več glede na načrt, na kar so vplivali višji čisti prihodki od prodaje ter nižji stroški materiala, dela in amortizacije. Kljub temu je bil poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pričakovano nižji od doseženega v letu 2022, predvsem na račun nižjih prihodkov iz skladiščnin in za 23,3 milijona evrov višjih stroškov poslovanja, ki so posledica inflacijskih pritiskov, dodatnih zaposlitev in sprememb strukture posla. Za 37 odstotkov višji od načrtovanega je bil tudi dosežen poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je za leto 2023 znašal 93,7 milijona evrov.

Čisti poslovni izid skupine je v letu 2023 dosegel 56,4 milijona evrov in je načrtovanega presegel za 75 odstotkov. Na preseganje načrtovanega čistega poslovnega izida je vplival tudi pozitiven izid iz financiranja v višini 4,7 milijona evrov, kar je 51 odstotkov več glede na leto 2022. Dosežen čisti poslovni izid sicer ni dosegel ravni leta 2022, kar pa je bilo načrtovano zaradi znižanja obsega skladiščnin.

Rekordni pretovor na različnih blagovnih segmentih

V letu 2023 smo rekordne količine pretovora dosegli na obeh strateških blagovnih skupinah – kontejnerjih in avtomobilih, kot tudi na potniškem terminalu, terminalu za hlajene tovore in terminalu za tekoče tovore. Na segmentu kontejnerjev je bilo v letu 2023 pretovorjenih 1.066.093 kontejnerskih enot (TEU), kar je 5 odstotkov več kot v letu 2022. Pretovor avtomobilov je v letu 2023 znašal 916.728 avtomobilov (v kosih), kar je za 14 odstotkov več kot v letu 2022. S tem smo utrdili svoj položaj in potrdili primat med pristanišči v severnem Jadranu (kontejnerji) in Sredozemlju (avtomobili). Potniški terminal je v letu 2023 v pristanišče sprejel 120.553 potnikov in presegel izjemen dosežek iz leta 2019, ko je pristanišče gostilo 115.581 potnikov.

Povečane geopolitične napetosti znova povečujejo negotovost glede kratkoročnih obetov

Razmere v logistiki in dobavnih verigah so se s pričetkom napadov v Rdečem morju dodatno zaostrile, kar vpliva na vse deležnike v logistiki, tudi na končne naročnike blaga v industrijski proizvodnji, ki so odvisni od prekomorskega prevoza skozi Sueški prekop. Zaradi preusmeritev ladij okoli Afrike se je tranzitni čas v povprečju podaljšal za 10 do 14 dni, zato večina ladijskih servisov z Daljnega vzhoda v Koper prihaja z zamikom. Daljši tranzitni čas posredno vpliva tudi na ladje, ki tovor prevažajo po Sredozemlju prek pretovornih (hub) pristanišč. V decembru 2023 občutnejših vplivov na poslovanje ni bilo zaznati, zaradi omenjene neenakomerne razporeditve prihoda tovora pa se bodo zamude prihodov ladij oz. tovora odražale pri realizaciji mesečnih načrtov pretovora v prvih treh mesecih leta 2024.

Nadaljevanje razvojnih projektov tudi v letu 2024

V letu 2023 je Skupina za naložbe namenila 41,5 milijona evrov in zaključila več pomembnih projektov kot so: ureditev avtomobilskih skladiščnih površin na območju kasete 5A, gradnjo novih priklopnih mest za hladilne kontejnerje, izgradnjo novega zunanjega kamionskega terminala ob serminskem vhodu ter posodobitev pristaniških protipožarnih in elektroenergetskih sistemov. Zastavljen trend naložb Luka Koper nadaljuje tudi v letošnjem letu. V teku je izgradnja 12. ladijskega priveza za generalne tovore, v izvajanju je postopek javnega naročila za avtomatizirano skladišče 54 za jeklene proizvode, v pripravi  pa so tudi dokumentacija in pridobivanje dovoljenj za podaljšanje severnega dela pomola I ter ureditev površin za potrebe kontejnerskega terminala.

»V letu 2024 nadaljujemo z uresničevanjem najpomembnejših projektov, ki smo jih opredelili v nedavno sprejetem strateškem poslovnem načrtu do leta 2028. Med večjimi naložbami je razširitev kontejnerskega terminala na prvem pomolu, ki bo omogočila povečanje kapacitet na 1,75 milijona TEU na leto. V izvajanju je že tudi več naložb vezanih na digitalni in podnebni prehod ter energetsko samooskrbo, kot npr. postavljanje fotonapetostnih elektrarn na strehah skladišč,« je ob objavi poslovnih rezultatov izpostavila Nevenka Kržan, predsednica uprave Luke Koper.

Več na voljo: https://www.luka-kp.si/wp-content/uploads/2024/02/INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-2023_OBJAVA.pdf