Luka Koper je 3. 1. 2023 prejela sodbo in sklep Vrhovnega sodišča RS z dne 12. 12. 2022 v individualnem delovnem sporu delavca, ki je bil v obdobju od 2015 do 2020 zaposlen pri družbi izvajalki pristaniških storitev (»IPS«). Vrhovno sodišče RS je s citirano odločbo deloma razveljavilo odločitev sodišča druge stopnje in zadevo vrnilo sodišču druge stopnje v ponovno obravnavo (povedano drugače, Vrhovno sodišče RS ni sprejelo dokončne odločitve o zahtevkih delavca v tej zadevi). Luka Koper bo lahko celovito stališče glede zahtevkov delavcev, povezanih s preteklimi zaposlitvami pri IPS, oblikovala po tem, ko bo o zahtevkih vsaj v enem individualnem delovnem sporu pravnomočno odločeno in bo bolj jasno, kateri zahtevki so utemeljeni in kateri ne.

Ne glede na zgoraj navedeno, iz obrazložitve citirane odločitve Vrhovnega sodišča RS izhaja stališče (res da v določeni meri drugačno od stališča iz svetovalnega mnenja z dne 5. 10. 2021, ki ga je v zvezi z predmetnimi zadevami prav tako sprejelo Vrhovno sodišče RS), da so bili določeni elementi sistema izvajanja pristaniških storitev (ki je bil leta 2019 oziroma 2020 sicer ukinjen) nezakoniti. Luka Koper je naročila ponovno pravno analizo tri-stebrnega sistema izvajanja pristaniških storitev, ki je v letu 2019 nadomestil sistem IPS, z vidika stališč, ki jih je izpostavilo Vrhovno sodišče RS, in bo po prejemu rezultatov analize pripravila ustrezne sistemske ukrepe za zagotovitev skladnosti poslovanja, če bodo seveda potrebni. Pri tem Luka Koper izpostavlja, da je bil tri-stebrni sistem oblikovan in uveljavljen na podlagi več pravnih mnenj, ki so potrdila pravno skladnost takšnega načina izvajanja pristaniških storitev, ter v sodelovanju s svetom delavcev in sindikati.