Po podatkih Agencije za okolje RS beleži Slovenija, predvsem njen zahodni del, padavinski primanjkljaj že od začetka letošnjega leta. Poraba vode kljub razglašenim ukrepom Rižanskega vodovoda ni upadla v zadostni meri, zato se že kaže pomanjkanje vodnih količin za oskrbo obalnih občin s pitno vodo. Ob tem dejstvu bo sprejetje redukcij v dobavi vode neizogibno.

V teh razmerah v Luki Koper ravnamo odgovorno, zato smo sprejeli več ukrepov.

Poraba vode v pristanišču

Interno vodovodno omrežje za zagotavljanje pitne vode v pristanišču obsega približno 30 km cevovodov, vzdržujemo ga sami. V letu 2021 smo na območju pristanišča porabili 158.000 m3 vode, pri čemer 78 % vode pridobivamo iz javnega vira. 16 % vode pridobimo iz lastne vrtine na območju drugega pomola, še 5 % pa je padavinskih vod. Oba ta vira uporabljamo pretežno za čiščenje voznih površin in kot tehnološko vodo. Vodo tudi recikliramo – tak sistem imamo vzpostavljen na pralnici kontejnerjev in pralnici avtomobilov. Pomemben porabnik pitne vode so ladje, za oskrbo teh smo lani namenili četrtino celotne količine (37.000 m3).

Sprejeti ukrepi za zmanjševanje porabe

  • Zaradi vse bolj zaostrenih razmer smo sprejeli odločitev, da ne tovornim ne potniškim ladjam ne bomo več zagotavljati dobave pitne vode. Ukrep bo veljal do preklica.
  • Ukinili smo porabo pitne vode v vseh nenujnih tehnoloških procesih in delovnih postopkih, kjer ni zaprtega sistema za kroženje vode. Porabljamo jo le na terminalu za živino (napajanje živali) in na terminalu za hlajene tovore, kjer pretovarjamo in skladiščimo hitropokvarljivo blago (zamrznjena živila, zdravila, …). Zaposlene osveščamo o smotrni porabi pitne vode.
  • Imamo dve lastni vrtini za črpanje delno slane vode, podtalnice, ki ni pitna. Uporabljamo jo za pripravo protiprašne mešanice s celulozo, s katero prekrivamo razsuti tovor na drugem pomolu. Vodo iz vrtin po uporabi zbiramo v bazene in ponovno uporabljamo.

Uspešno omejujemo izgube

Poraba pitne vode ni neposredno odvisna samo od pretovora. Vodovodni sistem je živ in spreminjajoč se tlačni sistem, ki se stara in izrablja. Po podatkih Statističnega urada RS se v slovenskih vodovodnih omrežjih izgubi do 30 % načrpane vode. Pristaniško omrežje je zaradi specifične strukture tal in intenzivnega prometa težke mehanizacije še bolj podvrženo poškodbam omrežja. Kljub temu smo s programom sanacije vodovodnega in hidrantnega omrežja od leta 2018 do danes izgube uspeli bistveno zmanjšati. Specifična poraba vode je tako v letu 2021 znašala 4,43 litra na pretovorjeno tono, kar je pod mejo 4,9 litra, ki smo si jo zadali do leta 2025. Program sanacije bo zaključen predvidoma prihodnje leto.

 

Vir: Trajnostno poročilo Luke Koper 2021