V danih razmer zaradi izbruha pandemije je Skupina Luka Koper v prvem kvartalu letošnjega leta poslovala dobro. Zaradi negotovih gospodarskih napovedi smo pripravili več scenarijev, s ciljem zagotavljanja zadostne likvidnosti in omejevanja negativnih učinkov globalne gospodarske krize. »Ob izbruhu epidemije koronavirusa na Kitajskem, se je Skupina pravočasno odzvala in sprožila vrsto ukrepov na področju optimizacije poslovanja ter s tem zagotovila uresničevanje ciljev iz poslovnega načrta za leto 2020«, je rezultate poslovanja v prvih treh mesecih leta komentiral predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Zaradi pandemije koronavirusa, ki se je s Kitajske razširil tudi na druge kontinente, so bili prizadeti vsi ključni trgi Luke Koper in praktično vse industrijske panoge, kar je razvidno tudi iz statistike pretovora v koprskem pristanišču v prvi treh mesecih leta. V tem obdobju smo pretovorili 5,2 milijona ton blaga, kar je  za 12 % manj kot v enakem obdobju lani.

 

Luka Koper, d. d.

Skupina Luka Koper

Iz izkaza poslovnega izida

(v evrih)

1 – 3 2020

1 – 3 2019

indeks

2020/

2019

1 – 3 2020

1 – 3 2019

indeks

2020/

2019

Čisti prihodki od prodaje

54.222.182

59.628.749

91

55.210.544

60.650.655

91

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)

8.323.118

16.672.762

50

8.550.031

17.147.053

50

Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)

15.078.504

23.779.397

63

15.507.807

24.427.222

63

Poslovni izid pred davki

8.269.838

16.626.972

50

8.881.047

17.554.677

51

Čisti poslovni izid

6.885.530

13.534.051

51

7.475.863

14.387.259

52

Naložbe

10.774.688

5.830.775

185

10.807.592

6.266.302

172

 

Pandemija koronavirusa bo vplivala na poslovanje Skupine Luka Koper tudi v prihodnjih mesecih. V kolikšni meri, je težko napovedati, zaradi negotovosti povezanih s samim virusom in vpliva, ki ga bo imela zaustavitev gospodarskih aktivnosti v državah na celotno svetovno gospodarstvo. »V Luki Koper bomo pozorno spremljali vse dogodke, povezane tudi z državnimi intervencijami, in z ukrepi zagotavljali dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev za premostitev vplivov pandemije. Kljub temu bomo nadaljevali z izvajanjem ključnih razvojnih projektov družbe, saj je tudi aktualna kriza izpostavila prednosti večnamenskosti pristanišča«, še dodaja Zadel.

Upad pretovora zaradi pandemije smo v Luki Koper v mesecu aprilu najbolj občutili pri blagovnih skupinah, ki so povezane s proizvodnjo avtomobilov: surovine za jeklarsko industrijo, pločevina za proizvodnjo vozil, rezervni in sestavni deli ter končni izdelki. Na drugi strani smo zabeležili porast pretovora sipkih tovorov. Statistika pretovora po blagovnih skupinah zelo niha iz meseca v mesec, kar je posledica ne le negotovih gospodarskih razmer, ampak tudi spremenjenih logističnih tokov in nabavnih verig. Na zalednih in prekomorskih trgih Luke Koper se razmere sicer počasi stabilizirajo. Proizvodni obrati, predvsem na področju avtomobilske industrije ponovno delujejo, zato pričakujemo, da bomo lahko v prihodnjih mesecih lažje predvideli trend pretovora. 

Celotno poročilo je dostopno na https://www.luka-kp.si/slo/poslovna-porocila