Nadzorni svet družbe Luka Koper, d.d. se je na svoji redni seji dne 30.11.2009 seznanil z Nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe Luka koper, d.d. in Skupine Luka Koper v obdobju januar- september 2009. Nadzorni svet ugotavlja, da so globalna finančna kriza in njeni učinki na realno gospodarstvo zaznamovali tudi poslovanje in rezultate Skupine Luka Koper. Skladno z zmanjšanjem pretovora v prvih devetih mesecih letošnjega leta za 20 odstotkov so se zmanjšali tudi poslovni prihodki, in sicer za 15% v primerjavi z enakim obdobjem lani na 87,9 milijona evrov. Z reorganizacijo in izkoriščanjem notranjih rezerv pa je Skupini uspelo zmanjšati tudi stroške poslovanja in sicer za pet odstotkov. Dejavnost Skupine je pretežno delovno intenzivna, zato je strošek dela eden ključnih v kategoriji stroškov poslovanja. Strošek dela se je namreč povečal za 10 odstotkov, kar je posledica podpisa Podjetniške kolektivne pogodbe. Upoštevati pa je potrebno tudi povečanje stroška amortizacije, kot posledico intenzivnih vlaganj, ter povečanje dajatev zaradi podpisa koncesijske pogodbe.
 
Nadzorni svet se je seznanil tudi z napovedjo pretovora in poslovanja do konca leta. Zadnje tri mesece namreč beležimo naraščanje pretovora pri domala vseh blagovnih skupinah in na koncu leta bomo zagotovo presegli 13 milijonov ton, kar je nad pričakovanjem. Temu primerni bodo tudi rezultati poslovanja delniške družbe. Ocenjujemo, da bomo do konca leta ustvarili za 12% manj poslovnih prihodkov kot lani in da bodo stroški iz poslovanja za 5 odstotkov nižji kot lani. Ukrepi racionalizacije stroškov se tako zrcalijo na pričakovanem dobičku iz poslovanja, ki bo, po predvidevanjih presegel 11,5 milijona evrov.
 
Nemogoče pa je napovedati višino čistega dobička ob koncu leta. Ta je sicer ob devetmesečju znašal 4,2 milijona evrov, vendar uprava družbe in nadzorni svet soglašata, da je potrebno ponovno ovrednotiti nekatere naložbe, kar pomeni, da bodo določene slabitve po vsej verjetnosti neizbežne in kot take negativno vplivale na končni rezultat. Sicer pa pri slabitvah govorimo o računovodski kategoriji, ki na likvidnost družbe nima neposrednega vpliva. Kakor tudi ne na uspešnost osnovne dejavnosti, ki se, kot dokazujejo zgornji rezultati, vidno izboljšuje.