Nadzorni svet Luke Koper, d.d. se je na včerajšnji seji seznanil z nerevidiranimi izkazi poslovanja v letu 2008 in ugotovil, da je družba dobro poslovala, kljub bolj zaostrenim globalnim gospodarskim razmeram v zadnji četrtini lanskega leta. Seznanil se je tudi z informacijo o poslovanju v prvih dveh mesecih letošnjega leta in z ukrepi, ki jih je uprava pripravila ob morebitnem soočenju z drastičnim zmanjšanjem pretovora.

Nadzorni svet je obravnaval tudi sklepa vlade o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne organe ter s sklepom vlade o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize. Nadzorniki so se strinjali, da je potrebno upoštevati specifičnost družbe Luka Koper, d.d., ki je eno največjih in najpomembnejših podjetij v državi, ki ima v teku veliko zahtevnih  investicij in katere uspešnost vpliva tudi na poslovanje drugih podjetij v panogi. V tem kontekstu so sprejeli sklep, da se do sprejetja ustreznega sklepa skupščine prostovoljno odpovejo štirim odstotkom vrednosti sejnin, po zgledu Državnega sveta, in razliko namenijo v dobrodelne namene, polovico pediatričnemu oddelku Splošne bolnišnice Izola, polovico pa Varstveno delovnemu centru v Kopru, ki skrbi za invalidne osebe. Nadzorniki so se že v naprej odpovedali tudi morebitni udeležbi pri dobičku in tudi ta sredstva namenili v dobrodelne namene. Glede plač poslovodnih organov pa je nadzorni svet upravi predlagal znižanje plač prav tako za štiri odstotke, in sicer po zgledu državnih funkcionarjev, kakor tudi odpoved nagradam za leto 2008. Razliko naj tudi uprava nameni v dobrodelne namene, in sicer prej omenjenima ustanovama.