Nadzorni svet Luke Koper je na svoji redni seji v petek, 30.1.2009, soglašal s poslovnim načrtom za leto 2009, ki je odraz zaostrenih svetovnih gospodarskih razmer. Bruto družbeni proizvod se sicer zmanjšuje v vseh državah članicah EU, vendar je ta še vedno pričakovano višji v državah srednje in vzhodne Evrope, ki so tudi ključna tržišča Luke Koper.
V letu 2009 tako pričakujemo 8 odstotni manjši ladijski pretovor v primerjavi z letom 2008. Največji padec bo na področju avtomobilov in generalnih tovorov, nekaj odstotkov pa bodo izgubili tudi kontejnerji. Temu primerni bodo nižji poslovni prihodki, in sicer za 2 odstotka. Zato bomo v prihodnjem letu zasledovali cilj vzdrževanja dobičkovnosti poslovanja, kar v pričakovanih razmerah zahteva učinkovito obvladovanje stroškov. Višje stroške dela, ki bodo nastali predvsem zaradi podpisa nove kolektivne pogodbe v lanskem letu, bomo na drugi strani omilili z zniževanjem stroškov materiala in stroškov storitev. Omeniti velja tudi kar za 25 odstotkov višje stroške amortizacije, ki so posledica večjih vlaganj v lanskem letu, in pa višje stroške koncesijske dajatve.
Čisti poslovni izid bo tako znašal nekaj več kot 10 milijonov evrov, kar pomeni nekaj odstotkov manj kot letos. Najpomembneje pa je, da nam tak rezultat omogoča nadaljevanje že začetih investicij, ki so nujno potrebna za okrepitev naše konkurenčnosti in so po našem mnenju najbolj učinkovit odgovor na ekonomsko krizo. V letošnjem letu tako planiramo za 51 milijonov evrov investicij, kot so ureditev zalednih površin na kontejnerskem terminalu, nabava novih post-panamax dvigal za raztovarjanje ladij z več kot 7.000 kontejnerskimi enotami, izgradnja druge faze skladiščnega objekta za avtomobile ter izgradnja terminala za alkohole, ki ga bomo gradili za znano stranko. O ostalih potencialnih projektih pa se bomo odločali sproti, glede na razmere na trgu.
Investicije bomo financirali predvsem iz lastnega denarnega toka in iz evropskih sredstev. Temu segmentu bomo namenili še posebno pozornost, saj je v okviru evropskega kohezijskega sklada do leta 2013 za pristaniško infrastrukturo v Sloveniji na voljo 34,5 milijona evrov. Upoštevaje razmere na finančnih in kapitalskih trgih pa se bomo lotili prodaje določenih finančnih naložb, ki za družbo niso strateškega pomena ter izkoristili dodatne vire zadolževanja.