Družba Luka Koper, d.d. je dne 20.2.2015 javno objavila informacijo o poslovanju Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v obdobju januar – december 2014. V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih podatkov:

 

Skupina Luka Koper (v evrih)
jan – dec 2014
jan – dec 2013
Indeks 14/13
Iz izkaza poslovnega izida
 
 
 
Čisti prihodki od prodaje
163.634.240
144.235.477
113
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
34.262.074
12.201.713
281
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
61.673.926
40.385.025
153
Poslovni izid iz financiranja
-1.298.436
-5.563.490
23
Poslovni izid pred davki
32.963.638
6.638.223
497
Čisti poslovni izid
28.560.506
7.749.500
369
Iz izkaza denarnih tokov
 
 
 
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
31.168.561
14.825.864
210
Ladijski pretovor (v tonah)
 
 
 
Ladijski pretovor
18.965.351
17.999.662
105