V družbi Luka Koper d.d. odločno zanikamo pisanje nekaterih medijev, da naj bi samo letos najeli za 225 milijonov evrov kreditov in da naj bi bila pod vprašajem likvidnost poslovanja.  Še enkrat želimo poudariti, da so bili krediti najeti izključno zaradi financiranja investicij v pristaniško dejavnost in v infrastrukturo, kar povečuje konkurenčnost podjetja in posledično pripomore k povečevanju pretovora.
V družbi Luka Koper, d.d. smo v prvih enajstih mesecih letos za naložbe v osnovno pristaniško dejavnost in v pristaniško infrastrukturo namenili 131 milijonov EUR. Med večjimi projekti velja izpostaviti naložbo v skladiščni objekt za avtomobile in v podaljšanje prvega pomola ter nakup kontejnerskih dvigal in druge spremljajoče opreme. Skladno z začrtano razvojno strategijo smo 36 milijonov EUR usmerili v naložbe v zaledne terminale.
Navedene investicije smo financirali z ustvarjenim denarnim tokom in z povečevanjem izpostavljenosti do bank. V danih netipičnih razmerah na kapitalskih trgih (slovenski borzni indeks SBI20 je od začetka leta do 30. novembra izgubil preko 62% vrednosti) bi bilo financiranje investicij z dezinvestiranjem finančnih naložb družbe neracionalno početje, zato smo tudi s ciljem izkoriščanja finančnega vzvoda povečevali izpostavljenost do bank.
Na zadnji dan leta 2007 smo izkazovali za 63 milijonov EUR finančnih obveznosti. V prvih enajstih mesecih letošnjega leta se je zadolženost družbe povečala za 142 milijonov EUR in dosegla 205 milijonov EUR.
Stanje zadolženosti družbe na dan 30. november 2008, izraženo v razmerju do kapitala družbe, znaša 67%; izraženo v razmerju do vrednosti bilančne vsote pa 37%. Zadolženost družbe in struktura njene bilance stanja še vedno dopuščata zmerno možnost dodatnega zadolževanja kot potencialnega vira financiranja naložb. Seveda pa bi spremenjene razmere na kapitalskih trgih pomembno olajšale financiranje investicijskega cikla družbe, saj bi dopuščale racionalno dezinvestiranje dolgoročnih finančnih naložb.