Poslovanje skupine Luka Koper v obdobju januar – junij je bilo predvsem v znamenju pandemije, ki je močno vplivala na blagovne tokove po celem svetu. Primerjava z izbranimi pristanišči v Evropi kaže, da so bile posledice pandemije v regiji severnega Jadrana manjše kot drugod. »Na področju kontejnerjev je vsekakor vplivalo dejstvo, da se v Kopru in sosednjih pristaniščih nismo soočili z odpovedmi ladijskih linij, kot v primeru severno evropskih luk. Po številu pretovorjenih vozil pa smo v prvem polletju celo prehiteli obe španski pristanišči, ki sta po pretovoru vozil primerljivi s Koprom«, ugotavlja predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Finančni kazalci poslovanja Luke Koper v obdobju januar – junij odsevajo globalne gospodarske razmere in stanje v branži. Čisti prihodki od prodaje so v tem obdobju dosegli 107 milijonov evrov in so bili za 11 odstotkov nižji kot v primerljivem obdobju leto prej. Nižji prihodki so predvsem posledica nižjega obsega ladijskega pretovora zaradi ohlajanja gospodarstva in izbruha pandemije. Upad proizvodnje in posledično pretovora vozil je prizadel celotno dobavno verigo, kar se pozna na pretovoru generalnih tovorov pri jeklenih proizvodih za avtomobilsko industrijo, ter na terminalu za razsute tovore, kjer pretovarjamo surovine (železovo rudo) za jeklarsko industrijo. Upoštevati je potrebno tudi uvedbo okoljskih dajatev za CO2 izpuste v Evropskih državah, kar vpliva na pretovor energentov. Zaradi naštetih zunanjih vplivov in zaradi strateške usmeritve Luke Koper v kontejnerje in avtomobile (obe blagovni skupini sta deležni največjega dela sredstev za naložbe v povečanje pristaniških kapacitet), je struktura pretovora v koprskem pristanišču v prid okoljsko bolj sprejemljivim tovorom.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je v obdobju januar – junij znašal 17 milijonov evrov ter presegel načrtovanega za 3 odstotke. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa je bil za 42 odstotkov nižji in sicer zaradi nižjih prihodkov od prodaje kot posledica upada pretovora, višjih stroškov dela, zaradi povečanja števila zaposlenih in prehoda na nov tri stebrni sistem zaposlovanja, ter zaradi takse na pretovor, ki smo jo v letu 2019 začeli plačevati šele marca. 


Ocena poslovanja do konca leta

 V kolikšni meri bo epidemija vplivala na poslovanje do konca leta je težko napovedati. Pozorno spremljamo dogajanje na zalednih trgih in hkrati z ukrepi zagotavljamo dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev za premostitev teh vplivov. »Zaradi nizke stopnje zadolženosti je družba finančno stabilna in nadaljujemo z izvajanjem ključnih razvojnih projektov, predvsem podaljšanje prvega pomola oziroma kontejnerske obale, gradnjo nove garažne hiše in gradnjo novega vhoda v pristanišče«, je predsednik uprave Zadel naštel najpomembnejše naložbe v teku.  

Celotno poročilo o poslovanju v prvem polletju je dostopno na https://www.luka-kp.si/slo/poslovna-porocila