Skupina Luka Koper je leto 2012 zaključila z ladijskim pretovorom v višini 17,9 milijona ton, kar predstavlja petodstotno povečanje v primerjavi z letom 2011. Po nerevidiranih podatkih so se poslovni prihodki Skupine v istem primerjalnem obdobju povečali za en odstotek in dosegli 144,4 milijona evrov. V primerjavi z načrtom so za štiri odstotke manjši. Vzrok za razliko v rasti poslovnih prihodkov in fizičnega obsega pretovora je predvsem v zaračunanih skladiščninah, saj je hitrejši obrat tovora pomenil tudi manj prihodkov iz naslova skladiščnin.

Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo oziroma EBITDA je v obravnavanem obdobju znašal 47,2 milijona evrov in je bil v primerjavi z enakim lanskim obdobjem pet odstotkov manjši. Dobiček iz poslovanja Skupine je znašal 19,2 milijona evrov, kar je 14 odstotkov manj kakor lani. V primerjavi s preteklim letom so se pomembno znižali finančni odhodki, predvsem zaradi nižjih slabitev finančnih naložb ter nižjih stroškov obresti. Skupina je poslovno leto zaključila s čistim poslovnim izidom 10,4 milijona evrov, kar je za 10 milijonov evrov več kakor lani in 3,2 milijona evrov manj od načrtovanega. Finančne obveznosti Skupine so se v obdobju enega leta znižale za 22,3 milijona evrov in so na zadnji dan leta 2012 znašale 183,4 milijona evrov. Skupina Luka Koper je tako finančno sanirana in razpolaga s finančno močjo za nadaljnji razvoj pristanišča.

Ključni kazalci za Skupino Luka Koper (finančni v mio EUR, pretovor v mio ton):

 

2008

2009

2010

2011

2012

Poslovni prihodki
137,2
116,1
127,3
143,6
144,4
EBITDA
42,6
13,9
40,5
49,7
47,2
Čisti poslovni izid
17,2
-66,6
-2,9
0,4
10,4
Investicije
146,9
112,5
20,2
19,8
18,7
Finančne obveznosti
201,3
234,5
226,2
205,8
183,4
Ladijski pretovor
16,1
13,1
15,3
17,1
17,9
Število zaposlenih
1.076
1.032
997
1.020
1.005