Nadzorni svet se je na seji 23. maja seznanil s poslovnimi rezultati Skupine in družbe Luka Koper, d.d. v prvem četrtletju letos. Dosegli smo ladijski pretovor v višini 4,9 milijona ton, s čimer smo presegli načrt za 7 odstotkov ter dosežen ladijski pretovor prvega četrtletja lani za 9 odstotkov. Povečal se je ladijski pretovor vseh blagovnih skupin. 

Poslovni prihodki četrtletja so znašali 39,9 milijona evrov, kar je 1,8 milijona evrov oziroma 5 odstotkov več od načrta in 2,9 milijona evrov oziroma 8 odstotkov več od ustvarjenih poslovnih prihodkov v prvem četrtletju leta 2013. Poslovni odhodki Skupine so ostali na enaki ravni lanskega primerljivega obdobja. Finančni odhodki pa so znašali 1 milijon evrov, kar je za 7 odstotkov manj glede na preteklo leto. 
Poslovni izid iz poslovanja tako znaša 9,3 milijona evrov in je višji od doseženega v letu 2013 za 3 milijone evrov oziroma za 48 odstotkov. Tak rezultat je posledica višjih doseženih poslovnih prihodkov. Čisti poslovni izid Skupine je 7,6 milijona evrov in je za 2,9 milijona evrov oziroma za 62 odstotkov višji od doseženega izida primerljivega obdobja leta 2013.

(v evrih)
 1 – 3/2014
1 – 3/2013
Indeks 2014/2013
Poslovni prihodki
39.976.290
37.010.668
108
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
9.257.938
6.264.353
148
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
16.075.905
13.306.138
121
Poslovni izid iz financiranja
-741.046
-877.786
84
Poslovni izid pred davki
8.516.892
5.386.567
158
Čisti poslovni izid
7.552.165
4.651.741
162
Naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva
8.583.852
2.177.450
394