Nadzorni svet družbe ja na današnji seji obravnaval in potrdil nerevidirano poročilo o poslovanju skupine za obdobje januar- marec 2010. Poslovni prihodki so v tem obdobju znašali 30,5 milijona evrov in so za 6 odstotkov nižji kot v enakem obdobju leta 2009. 94 odstotkov vseh poslovnih prihodkov sestavljajo prihodki matične družbe Luka Koper, d.d., ki pa so bili, glede na enako lansko obdobje manjši za 2 odstotka, kljub temu da je bil pretovor v enakem obdobju za 2 odstotka višji kot lani. To je predvsem posledica hitrejšega obračanja blaga v pristanišču in s tem povezanimi nižjimi prihodki od skladiščnin. Nižja višina prihodkov od prodaje Skupine Luka Koper, glede na enako obdobje lani, je povezana tudi z izključitvijo podjetja Adria-Tow, d.o.o. v letu 2009 iz postopka popolne konsolidacije računovodskih podatkov.
 
Na drugi strani pa so stroški poslovanja skupine v prvih treh mesecih leta 2010 znašali 27,1 milijona evrov in so bili od stroškov v lanskem obdobju večji za 2 odstotka. Razlog je potrebno iskati v višji amortizaciji (+23 odstotkov), ki je posledica velikih vlaganj v posodobitev terminalskih zmogljivosti v preteklem letu. Stroški dela, ki pomenijo tretjino vseh stroškov poslovanja, pa so bili za 5 odstotkov manjši kot v enakem lanskem obdobju. Izid iz  financiranja znaša 180 tisoč evrov. Čisti poslovni izid pa 3,4 milijona evrov.

Finančne obveznosti skupine so znašale 94-odstotni delež lastniškega kapitala. Skupina redno poravnava vse svoje obveznosti. Zniževanje zadolženosti s prestrukturiranjem kratkoročnih finančnih obveznosti v dolgoročne, pa ostajata prioritetni skrbi finančnega upravljanja Skupine Luka Koper.

Celotno poročilo o poslovanju v prvih treh mesecih 2010 najdete na www.luka-kp.si/slo/za-vlagatelje/poslovna-porocila