Skupina Luka Koper je v prvem polletju ustvarila 7,8 milijona evrov čistega poslovnega izida kar je za 25 odstotkov oziroma 1,6 milijona evrov več od doseženega v enakem obdobju lanskega leta ter za 0,5 milijonov oziroma 7 odstotkov nad načrtom.

Kljub temu, da je bil ladijski pretovor v primerjavi z enakim obdobjem lani za 2 odstotka nižji so se poslovni prihodki Skupine v primerjalnem obdobju povečali za 3 odstotke in so dosegli 73,2 milijona evrov. Na višje poslovne prihodke je ugodno vplival predvsem pretovor kontejnerjev z boljšo strukturo dodatnih storitev, porast prihodkov smo zaradi povečanega pretovora jeklenih proizvodov in izvoza lesa v severno afriške države zabeležili tudi pri generalnih tovorih. Za 12 odstotkov so se povečali tudi ostali poslovni prihodki, predvsem z naslova odvisne družbe Luka Koper Inpo, d.o.o.. Zmanjšanje prihodkov na avtomobilskem terminalu je posledica predvsem zmanjšanega uvoza avtomobilov zaradi padanja kupne moči v Evropi, medtem ko je na padec prihodkov blagovne skupine sipki in razsuti tovori najbolj vplival manjši pretovor soje.

Poslovni odhodki so znašali 63,8 milijona evrov in so bili od poslovnih odhodkov v enakem lanskem obdobju višji za 2,2 milijona evrov. Najbolj so se povečali drugi poslovni odhodki zaradi oblikovanih rezervacij za pokrivanje pričakovanih izgub iz naslova tožb in odškodnin v višini 1,1 milijona evrov.
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) v višini 10,8 milijona evrov je glede na enako obdobje lanskega leta nižji za 0,3 milijona evrov oziroma 3 odstotke. Načrtovan poslovni izid iz poslovanja prve polovice leta 2013 je presežen za 5 odstotkov zaradi nižjih stroškov materiala in storitev.

Izid iz financiranja je znašal -2,6 milijona evrov, kar je 25 odstotkov bolje kot v enakem obdobju lanskega leta. Na boljši rezultat iz financiranja so vplivali predvsem nižji finančni odhodki iz finančnih obveznosti, ki so se znižali za 1,2 milijona evrov zaradi nižjega obsega zadolžitve ter nižje referenčne obrestne mere (EURIBOR). V prvi polovici leta 2013 je Skupini Luka Koper uspelo znižati celotne finančne obveznosti za 8 odstotkov iz 183,9 milijona evrov na 169,9 milijona evrov. Delež finančnih obveznosti v kapitalu se je zmanjšal na 66 odstotkov kar omogoča Skupini nadaljnji razvoj ter financiranje predvidenih investicijskih projektov v prihodnosti med katerimi izstopa predvsem podaljšanje prvega pomola na južnem delu.

Čisti poslovni izid obvladujoče družbe Luka Koper d.d. je v prvi polovici leta 2013 znašal 7,3 milijona evrov in je za 25 odstotkov oziroma 1,5 milijona evrov višji od doseženega v enakem obdobju lanskega leta.  

 

(v evrih)
1- 6/2013
1 – 6/2012
Indeks 2013/2012
Iz izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki
73.237.892
71.121.454
103
Poslovni izid iz poslovanja (EBIT)
10.830.594
11.132.120
97
Poslovni izid iz poslovanja pred
amortizacijo (EBITDA)
24.785.305
25.007.151
99
Poslovni izid iz financiranja
-2.577.343
-3.423.093
75
Poslovni izid pred davki
8.253.251
7.709.027
107
Čisti poslovni izid
7.793.205
6.220.222
125
Ladijski pretovor (v tonah)
8.900.962
9.036.874
98

Celotno nerevidirano polletno poročilo je na voljo tukaj.