Nadzorni svet Luke Koper, d.d. se je na včerajšnji seji dne, 20.12.2010, seznanil s poslovnim načrtom družbe za leto 2011, ki predvideva poslovne prihodke Skupine v višini 132,1 milijona evrov oz. matične družbe Luke Koper, d.d. v višini 126,6 milijona.

V skupini bomo realizirali za 42,7 milijona evrov poenostavljenega denarnega toka (EBITDA), od tega bo matična družba ustvarila 40,2 milijona evrov, ter poslovni izid iz poslovanja 15,4 milijona v Skupini oziroma 14,2 v matični družbi. Čisti poslovni izid bo v letu 2011 znašal 7,6 milijona evrov na ravni Skupine oz. 6,7 milijona evrov na ravni matične družbe.

Načrtovan rezultat je boljši od ocene za leto 2010, kjer smo že upoštevali ocenjene popravke  vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter slabitve finančnih naložb v višini 7,3 milijona evrov. Ocenjena prevrednotenja in slabitve se nanašajo na ekološka podjetja znotraj Skupine ter na projekt Panonija.

Skupina Luka Koper:

v milijonih EUR

Ocena 2010

Načrt 2011

Indeks 11/10

Poslovni prihodki 124,30 132,1 106
Poslovni izid iz poslovanja 13,3 15,4 116
EBITDA 39,4 42,7 108
Čisti poslovni izid -0,3 7,6

 Luka Koper, d.d.:

v milijonih EUR

Ocena 2010

Načrt 2011

Indeks 11/10

Poslovni prihodki 118,0 126,6 107
Poslovni izid iz poslovanja 11,2 14,2 128
EBITDA 36,2 40,2 111
Čisti poslovni izid 0,3 6,7 2104

Skupina Luka Koper načrtuje v letu 2011 za 32,3 milijona evrov investicij, kar znaša 79 odstotkov več od letošnje ocene. Večji del investicij (29,9 milijona) se nanaša na matično družbo. Investicije bodo usmerjene v realizacijo tistih projektov, ki povečujejo kapacitete in odpravljajo ozka grla. Posebna pozornost bo namenjena dodatnim investicijam na kontejnerskem terminalu, kjer v letu 2010 beležimo izredno povečanje pretovora in prihodkov. Med pomembnejšimi aktivnostmi bo tudi nadaljevanje že začete investicije v kondicioniara skladišča za hitro pokvarljivo blago, poglabljanje morskega dna ter investicije v elektro infrastrukturo.

V letu 2011 bo Luka Koper d.d. dosegla predvidoma 16,4 milijona ton ladijskega pretovora, kar je 7% več od pričakovanega pretovora v letu 2010, ko naj bi ta znašal 15,3 milijona ton. V letu 2011 pričakujemo nadaljnjo rast kontejnerskega prometa, vendar z nižjo stopnjo rasti kot v letošnjem letu. Negotovost v avtomobilski industriji ostaja, vendar kljub temu napovedujemo zmerno rast, zaradi povečanja proizvodnje obstoječih in odprtja novih tovarn. Ocenjujemo, da bodo v letu 2011 zaledna gospodarstva počasi okrevala. Pričakujemo zmerno rast proizvodnje, izvoza in uvoza, s tem pa večje povpraševanje po prekomorskem prevozu surovin, energentov in končnih izdelkov. Polega tega bomo nadaljevali z intenzivnim trženjem naših storitev, predvsem na prekomorskih tržiščih.