Nadzorni svet družbe je na decembrski seji podal soglasje k poslovnemu načrtu družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019. V letu 2019 načrtujemo ladijski pretovor v višini 24,7 milijona ton, kar predstavlja nadaljevanje pozitivnega trenda in 3 odstotno povečanje glede na leto 2018. Rast predvidevamo pri vseh blagovnih skupinah, pri čemer bo, merjeno v tonah, največja na kontejnerskem terminalu. Pri ostalih strateških blagovnih skupinah bo rast odvisna od izvedbe ključnih naložb v infrastrukturo in od pridobivanja dodatnih površin. Družba si bo prizadevala tudi za nadaljnjo rast pretovora na segmentu polnjenja in praznjenja kontejnerjev, kar ustvarja multiplikativne učinke na več terminalih. 

V letu 2019 načrtujemo povečati čiste prihodke od prodaje iz naslova tržne dejavnosti, vendar bodo imeli višji stroški dela zaradi implementacije strategije IPS in predvideni stroški takse na pretovor pomemben vpliv na finančne kazalnike. Na drugi strani pa bosta ravno urejeno delovno okolje in zanesljiva železniška povezava omogočila dolgoročno stabilno, trajnostno in konkurenčno poslovanje.

 S pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja za podaljšanje prvega pomola smo dosegli pomemben premik pri izvajanju ključnih strateških naložb.  V letu 2018 smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo Ro-Ro priveza v III. bazenu ter za gradnjo skupine tirov v zaledju tega bazena. V obeh primerih gre za dodatne kapacitete za pretovor vozil. Temu bo namenjena tudi nova garažna hiša s skladiščno kapaciteto 6.000 vozil. V teku je izgradnja novega t.i. Srminskega vhoda za tovornjake, ki bo razbremenil glavne prometne poti proti pristanišču, povečal pretočnost prometa znotraj pristanišča in zmanjšal tovorni promet v mestnem jedru. Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva družbe Luka Koper, d. d., bodo v letu 2019 predvidoma znašali 69,8 milijona, na ravni Skupine Luka Koper 71,7 milijona evrov. 

Družba bo v prvem kvartalu leta 2019 pripravila tudi nov Strateški poslovni načrt za obdobje 2020 – 2025. Ta bo nadomestil sedanjega, ki se izteka, in odgovoril na strateške izzive globalne logistike. V njem bomo opredelili ključne smeri razvoja na področju blagovnih skupin, kadrov, tehnologij, opreme in prostorskih rešitev.