V prostorih uprave stavbe Luke Koper so se v petek. 13.9. 213 sestali predstavniki Mestne občine Koper, DARS in Luke Koper. Na sestanku so preučili možnosti izgradnje novega vhoda v pristanišče na alternativnih lokacijah, glede na to, da se gradnja predvidenega novega vhoda na Ankaranski bonifiki ne premakne z mrtve točke zaradi znanih dejstev:
Zapleti z zemljiščem, ki leži na trasi novega vhoda in ki ga uporablja podjetje Finali Trading za predelovanje gradbenih odpadkov,

  • Težave s pridobivanjem dovoljenj in soglasij in odkupi zemljišč,
  • Stroški za izgradnjo Serminske vpadnice, kjer so predvidene arheološke raziskave, ki presegajo vrednost investicije,
  • Večletna nezmožnost izgradnje zunanjega kamionskega terminala, zaradi odlaganja mulja s strani URSP pri poglabljanju vplovnega kanala (stabilizacija terena).

»V Luki Koper želimo z investicijami v pristaniško infrastrukturo, s podaljšanjem pomolov in poglobitvijo bazenov povečati pretovor. Hkrati pa se znotraj pristanišča soočamo z ozkimi grli na ključnih prometnih povezavah, zato nujno potrebujemo nov vhod. Ne moremo si namreč privoščiti zapletov, ki bi ovirali naš prostorski in funkcionalni razvoj, zaradi konkurenčnosti in zahtev naših poslovnih partnerjev«, je uvodoma ugotovil predsednik uprave Gašpar Gašpar Mišič.
Sogovorniki so se strinjali s predlogom predsednika uprave, da bi bilo smiselno preučiti možnost izgradnje dveh dodatnih vhodov in sicer enega ob krožišču bertoške vpadnice na levi strani viadukta, drugega pa ob krožišču pri komunalni čistilni napravi na desni strani viadukta čez železniške tire. S tem bi odpravili sedanje križanje prometnih tokov znotraj območja pristanišča, kar bi dolgoročno vplivalo na boljšo pretočnost prometa, povečanje hitrosti opravljanja pristaniških storitev in operacij ter na povečanje produktivnosti, zniževanje stroškov in povečanje prihodkov. Hkrati bi se izognili nepotrebnim investicijam, ki so bile vezane na predviden nov vhod, te pa skupaj znašajo več kot 10 milijonov evrov. Z dvema dodatnima vhodoma bi mesto Koper razbremenili motečega tovornega prometa. Obstoječi vhod v pristanišče pa bi obdržali kot servisni in intervencijski vhod.
Glede na ugotovitve so se prisotni dogovorili, da vsak v okviru svojih pristojnosti pristopi k preučitvi možnosti za pospešeno realizacijo načrtovane infrastrukture in sicer z zakonodajnega, tehničnega, časovnega in finančnega vidika. Naslednji sestanek je predviden konec meseca, nanj pa bodo povabili tudi predstavnike Ministrstva za infrastrukturo in prostor.