Skladno s statutom družbe Luka Koper, d.d., nadzorni svet sestavlja devet članov, od katerih je šest predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Dne 01. 07. 2021 petim članom nadzornega sveta Luke Koper, d. d. – predstavnikom kapitala, poteče štiriletni mandat. Na podlagi Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je nadzorni svet imenoval nominacijsko komisijo, ki je zadolžena za izvedbo izbirnega postopka kandidatov, na osnovi katerega bo pripravila predlog kandidatov za imenovanje novih članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata dne 02.07.2021. Nadzorni svet bo predlog za imenovanje kandidatov predložil skupščini delničarjev v odločanje. Nadzorni svet zato vabi vse zainteresirane kandidate, da svoje kandidature z zahtevanimi dokazili pošljejo najkasneje do vključno 16.04.2021 na elektronski naslov prijaveNS.LKP@luka-kp.si ali priporočeno po pošti na naslov: Luka Koper, d. d., Sekretar nadzornega sveta, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, s pripisom: »Kandidatura za člana nadzornega sveta – NE ODPIRAJ« (na ovojnici mora biti razviden datum pošiljanja).

Vse potrebne informacije najdete v prilženem pozivu za vložitev kandidatur in prilogah.