Luka Koper d.d. objavlja

Poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine

Razpisovalec: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, matična številka 5144353000 objavlja poziv zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam za oddajo ponudb za nakup nepremičnine »Prenočišča Prisoje« na naslovu Prisoje 9 in Prisoje 9B, 6000 Koper:

1. Prenočišča Prisoje na naslovu Prisoje 9, 6000 Koper

• Nestanovanjska raba v pritličju in petih nadstropjih v izmeri 2.198,60 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2606-00985-001
• Nestanovanjska raba v pritličju v izmeri 81,60 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2606-00985-002
• Nestanovanjska raba v kleti v izmeri 179,20 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2606-00985-003

vse stoječe na zemljišču parcele št. 467/2, k.o. Semedela, ki obsega poslovno stavbo površine 620 m2, dvorišče v površini 291 m2 in zelenico v površini 4.553 m2.

2. Prenočišča Prisoje na naslovu Prisoje 9B, 6000 Koper

• Nestanovanjska raba v pritličju in nadstropju v izmeri 816,90 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2606-00969-001
• Nestanovanjska raba v pritličju v izmeri 86,60 m2, identifikacijska številka dela stavbe 2606-00969-002

vse stoječe na zemljišču parcele št. 459/3, k.o. Semedela, ki obsega poslovno stavbo površine 572 m2, dvorišče v površini 1.153 m2 in zelenico v površini 767 m2.

3. Zemljišče na parceli št. 467/11, k.o. Semedela, dvorišče v izmeri 108 m2.

(v nadaljnjem besedilu: nepremičnina).

Za nakup nepremičnine ponudnik navede ceno v ponudbi, ki jo je pripravljen plačati.

Ostali pogoji:

a) nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno,
b) predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške zemljiško knjižnega prepisa plača kupec,
c) po prispetju ponudb, razpisovalec lahko izbere ponudnike, ki so podali najugodnejše ponudbe in lahko z njimi izvede dodatne razgovore. Ti razgovori so osnova za izbor najugodnejšega ponudnika. O razgovorih se vodi zapisnik,
d) temeljni kriterij pri izbiri ponudnika, kateremu bo razpisovalec prodal nepremičnino je najvišja ponujena cena za nakup nepremičnine,
e) pred sklenitvijo pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, razpisovalec ponudi nepremičnino v nakup Mestni občini Koper v okviru njene predkupne pravice na podlagi istih pogojev, kot bi jo prodal najugodnejšemu oz. izbranemu ponudniku,
f) razpisovalec sklene z izbranim ponudnikom pogodbo o nakupu nepremičnine v primeru, da se Mestna občina Koper ne odloči za nakup v roku 30 dni pod istimi pogoji kot bi jo prodal izbranemu ponudniku in če Mestna občina Koper v tem roku ne plača kupnine,
g) če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine v roku 8 dni, potem ko je bil pisno obveščen, da Mestna občina Koper ni izkoristila svoje predkupne pravice, se šteje, da izbrani ponudnik odstopa od namere skleniti pogodbo. V tem primeru se plačana varščina izbranemu ponudniku ne vrača. Če ponudnik po sklenjeni pogodbi ne plača kupnine skladno z določili pogodbe, se šteje, da je pogodba razvezana, ne da bi za to razpisovalec moral podati kakršnokoli dodatno obvestilo ali pričeti kakršenkoli sodni ali drugi postopek zaradi razveze pogodbe. V tem primeru se plačana varščina izbranemu ponudniku ne vrača,
h) razpisovalec si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, ne da bi za to potreboval navajati razloge,
i) zaradi resnosti ponudbe morajo ponudniki položiti varščino v višini 10.000,00 EUR na transakcijski račun št. 10100-0000001935 pri Banki Koper d.d. in potrdilo o njenem plačilu priložiti ponudbi. Položena varščina se všteje v kupnino in se ne obrestuje. Neizbranim ponudnikom se vrne neobrestovana varščina v roku, kakor je opredeljen v nadaljevanju tega razpisa,
j) pravne osebe, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji lahko oddajo ponudbo in vso pripadajočo dokumentacijo v angleškem jeziku, v primeru, da oddajo dokumentacijo k ponudbi, ki ni v angleškem jeziku, mora biti ta dokumentacija prevedena v angleški ali slovenski jezik po sodno zapriseženem tolmaču,
k) kontaktna oseba za morebitne dodatne informacije je Mojca Černe Pucer (05 66 56 739) oziroma Tina Štajdohar (05 66 56 650)
l) ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.

Ponudba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d., Služba za investicije, tehniko in nabavo, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper, Slovenija do dne 6.9.2013. Razpisovalec najkasneje v roku 45 dni od izteka roka za oddajo ponudb pregleda ponudbe in opravi morebitne razgovore z najugodnejšimi ponudniki. Razpisovalec po poteku 45 dnevnega roka za pregled ponudb in opravo morebitnih razgovorov ali tudi prej, obvesti v pisni obliki ponudnika, ki ga je izbral, ostale pa le obvesti, da niso bili izbrani oz. obvesti vse ponudnike o okoliščini, da ni izbral nobenega izmed njih. Ta obvestila razpisovalec poda v roku sedmih dni od izbora najboljšega ponudnika oz. odločitve razpisovalca, da ni izbral nobenega ponudnika. V istem roku vrne ponudnikom, ki jih ni izbral, položeno varščino.

Ponudba se označi: »Ponudba za nakup nepremičnine Prenočišča Prisoje – ne odpiraj« in se ji priloži:

• potrdilo o plačani varščini v višini 10.000,00 EUR na transakcijski račun št. 10100-0000001935 pri Banki Koper d.d.,
• po notarju overjeno pooblastilo osebe za zastopanje v postopku oddaje ponudb v kolikor gre za pravno osebo, ki jo ne zastopa zakoniti zastopnik,
• izpisek iz sodnega registra za pravno osebo, ki odda ponudbo,
• po notarju overjeno fotokopijo osebnega dokumenta fizične osebe, ki odda ponudbo,
• potrdilo o državljanstvu fizične osebe, ki odda ponudbo, če iz osebnega dokumenta ne izhaja državljanstvo.

V primeru, da ponudnik ponudbi ne priloži vseh listin iz prejšnjega odstavka tega poziva za zbiranje ponudb za nakup nepremičnine, se njegova ponudba šteje za nepopolno.