Poziv za prodajo avtodvigala

1. Predmet zbiranja ponudb 

Predmet zbiranja ponudb je prodaja rabljenih osnovnih sredstev podjetja in sicer avtodvigala LIEBHERR LTM 1050.1 (v nadaljevanju besedila: oprema). V podjetju Adria terminali d.o.o., bi v letu 2016 izločili iz uporabe avtodvigalo, zaradi neuporabe.

Podatki osnovnega sredstva za prodajo:

Oznaka: avtodvigalo
Št. osn. sredstva: 207
Znamke: LIEBHERR
Tip: LTM 1050.1
Tovarniška številka: 0024219
Leto izdelave: 1996
Nosilnost [kg]: 50 T
Št. obratovalnih ur [h]: 17980
Teža avtodvigala [kg]: 34350

Oprema, ki je predmet zbiranja ponudb, je naprodaj kot celota najugodnejšemu ponudniku. Oprema, ki je predmet prodaje, se nahaja v podjetju Adria terminali d.o.o. v Sežani, ki je v lasti podjetja Luka Koper d.d.
 

2. Lokacija opreme in njen ogled

Oprema, ki je predmet poziva za podajo ponudb, se nahaja v podjetju Adria terminali d.o.o. Partizanska cesta 79, v Sežani. Ogled opreme je možen od dne  do dne  med 9:00 in 13:00 uro. Pred ogledom opreme pokličite kontaktno osebo  

 

3. Pogoji prodaje

  • Prednost pri nakupu opreme ima ponudnik, ki odkupi opremo v celoti,
  • Oprema se proda kupcu, ki zanjo ponudi najvišjo ceno,
  • Oprema se prodaja po načelu videno – kupljeno. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper Adria terminali d.o.o. niso mogoči in so izrecno izključeni,
  • V ponudbi mora biti navedeno, da je ponudba za odkup opreme podana po sistemu videno – kupljeno,
  • Kupcu, ki za opremo ponudi najvišjo ceno, se izda račun, v roku petih dni od izvedbe izbire najugodnejšega ponudnika, skladno s pogoji prodaje, kakor so navedeni v tem pozivu za podajo ponudb glede nakupa opreme,
  • Prevzem opreme s strani kupca se izvrši po plačilu kupnine, ki jo mora kupec plačati v roku 15 dni od prejema računa za nakup opreme,
  • Vsi davki, prispevki in morebitne druge dajatve bremenijo kupca,
  • Ponudnik v ponudbi prevzema vse morebitne stroške povezane z iznosom opreme iz območja Adria terminali d.o.o..
  • Vse kršitve glede prevzema opreme in njenim iznosom iz območja Adria terminali d.o.o., gredo v izključno breme kupca. Kolikor bi moral prodajalec karkoli plačati iz tega naslova, mu je kupec to dolžan povrniti na njegov prvi poziv.

 

4. Način oddaje ponudbe

 Prosimo, da nam ponudbo dostavite v zapečatenem ovitku s pripisom:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP AVTODVIGALA«

najkasneje do 10.2.2017 do 15:00 ure na naslov: Adria terminali d.o.o., Parizanska cesta 79, 6210 Sežana, Slovenija 

Pozneje prispelih ponudb ne bomo obravnavali. Adria terminali d.o.o. si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb za nakup. 

5. Pravna narava poziva za oddajo ponudb glede nakupa opreme

Ta poziv za oddajo ponudb glede nakupa opreme ni zavezujoč za Adria terminali d.o.o., zaradi česar si pridružuje pravico, da ne izbere nobene izmed prispelih ponudb.