AERODROM LJUBLJANA, d.d., ISTRABENZ d.d. in LUKA KOPER d.d.
objavljajo
 
POZIV ZA ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH
DELEŽEV V DRUŽBI AERODROM PORTOROŽ, d.o.o
 
Prodajalci objavljajo poziv vsem pravnim in fizičnim osebam za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 60,9137 odstotkov vseh poslovnih deležev v družbi Aerodrom Portorož, d.o.o.: 
  •  30,4569-odstotni poslovni delež v lasti družbe AERODROM LJUBLJANA, d.d.;
  •  15,2284-odstotni poslovni delež v lasti družbe ISTRABENZ, holdinška družba, d.d. in
  •  15,2284-odstotni poslovni delež v lasti družbe LUKA KOPER, pristaniški in logistični   sistem, delniška družba
Zbiranje ponudb in morebitna prodaja se opravi za vse zgoraj v tem pozivu navedene poslovne deleže Aerodrom Portorož skupaj. Predviden je dvostopenjski proces prodaje. Po predložitvi nezavezujočih ponudb, se opravi ožji izbor in pozove ponudnike iz ožjega izbora, k predložitvi zavezujočih ponudb in/ali k pogajanjem.
 
Za pravočasno oddane ponudbe  se bodo štele zgolj ponudbe, ki prispejo na naslov: LUKA KOPER, d.d., Uprava družbe, Vojkovo nabrežje 38 , 6000 Koper, Slovenija v zaprti pisemski ovojnici s pripisom “NE ODPIRAJ” – Ponudba za nakup Aerodrom Portorož najkasneje do vključno dne 15.6.2012 do 12.00 ure.
 
Za resnost ponudbe so ponudniki do roka za oddajo (nezavezujoče) ponudbe dolžni vplačati varščino, in sicer v višini 10.000,00 EUR. Vpogled in / ali pridobitev izvoda dokumentacije zvezi z družbo Aerodrom Portorož d.o.o., predvideno za pregled za oddajo nezavezujoče ponudbe, bo mogoča proti predhodnemu plačilu zneska 200,00 EUR. Zainteresirani ponudniki, ki bodo izrazili željo po pregledu dokumentacije družbe Aerodrom Portorož d.o.o. bodo morali podpisati sporazum o varovanju zaupnosti podatkov.
 
Podrobni pogoji poziva so objavljeni na povezavi http://www.luka-kp.si/slo/o-podjetju/2773