Kar nekaj let smo pripravljali vsebino in vlagali napore za uresničitev EU projekta SAFEPORT- Obvladovanje industrijskih in okoljskih tveganj v pristanišču. V sklopu projekta smo predvideli tudi nabavo merilne opreme, ki nam bo omogočala zagotavljanje meritev kvalitete morja in zraka, hitro obveščanje in ukrepanje v primeru onesnaženj v morju ali zraku, pomagala pri dokazovanju in oceni vplivov v primeru okoljskih nesreč, … Pri izbiri opreme smo upoštevali tako pričakovanja lokalne skupnosti, zakonodaje, prepoznanih okoljskih tveganj, ugotovitev varnostnih poročil ter ocene ogroženosti za primere nesreč.

Od julija je tako na zeleni signalni boji, ki je nameščena pred vhodom v tretji bazen, nameščena sonda za spremljanje splošnih parametrov kvalitete morja. Vse podatke boste v kratkem lahko prebirali on-line na spletni strani www.zivetispristaniscem.si. Bojo smo poimenovali REBEKA REferenčna Boja Ekologije Koprskega Akvatorija. Ime smo izbrali med številnimi predlogi, ki so jih dali naši prijatelji na Facebooku.


Boja REBEKA z nameščeno merilno sondo

Pritiski lokalne skupnosti in dogodek nenadzorovanega raztrosa »bleščic« po Kopru nas je spodbudil, da smo se odločili in postavili na potniški terminal sodobno merilno napravo, ki spremlja kvaliteto zraka (prašenje) proti mestnemu jedru Kopra. Tudi ti podatki bodo kmalu vidni na spletni strani pristanišča.


Merilnq naprava za spremljanje kvalitete zraka v smeri Kopra

Zaradi nezaželenih razlitij v morje, kjer je hitrost intervencije ključna, če želimo zagotoviti minimalne vplive na kakovost morja, smo postavili tri detektorje za identifikacijo tovrstnih razlitij. Ena je nameščena ob potniškem terminalu, druga na koncu prvega pomola, tretja pa na terminalu tekočih tovorov v drugem bazenu. Gre za sodobne optične senzorje, ki so nameščeni nad vodno gladino in zaznajo razlitja. Naprave omogočajo zaznavanje razlitij tudi v nočnem času. Morebitne alarme pa bo sprejemal Varnostno nadzorni center.


Merilna naprava za hitro identifikacijo morebitnih razlitij v morju

Večina merilne opreme se napaja s pomočjo sončne energije. Meritve pa se sprotno pošiljajo preko GSM povezave na strežnik in nadalje na spletno stran in/ali GSM pooblaščenim luškim osebam in Varnostno nadzorni center. Trenutno še zaključujemo z nastavitvami opreme in pripravi spletnega prikaza ter sistema alarmiranja.

Ocenjujemo, da smo tako zagotovili bistveno boljše obvladovanje okoljskih vplivov in bistveno izboljšali obstoječo merilno mrežo. Naša spletna stran pa bo tako dodatno in sprotno nudila vpogled v stanje kakovosti morja in zraka.