Obstoječa notranja cestna infrastruktura in obstoječi vhod ne ustrezajo več sodobnim kriterijem pretočnosti in ne omogočajo želene prometne varnosti ter trajnostnega razvoja na območju pristanišča, ki ga na letni ravni prečka približno 200.000 tovornjakov. Zato smo pristopili k izdelavi posebne prometne študije, na podlagi katere bi se lahko odločili za najprimernejše rešitve. 

Pred študijo je bilo potrebno najprej analizirati obstoječe stanje prometa. Štetje prometa v pristanišču je potekalo aprila na številnih presekih in križiščih cest ter na cestno-železniških križiščih. S štetjem prometa je bilo ugotovljeno, kakšne so prometne razmere na povprečni delovni dan. Prometno vrednotenje je poleg štetja prometa zajemalo tudi določitev obremenitev znotraj in zunaj pristanišča, mikroskopske simulacije stanja za leto 2014 in 2030 ter analizo in primerjavo prometnih učinkov. 

Prometna študija je pokazala, da koprsko pristanišče nujno potrebuje vsaj en dodaten vhod, saj obstoječi vhod zadošča le do leta 2017. V primeru, da naredimo samo en dodaten vhod, je glede na današnje stanje razdelitve blagovnih skupin znotraj luke vhod 2 (bertoška vpadnica) boljša rešitev kot vhod 1, sta pa oba vhoda ekonomsko upravičena. 

V primeru obeh variant vhodov je za nadaljevanje del potrebno pridobiti pravico graditi oz. stavbno pravico s strani lastnika, to je Mestna občina Koper. Za novi glavni vhod 1 po DPN imamo gradbeno dovoljenje za cestno navezavo, potrebujemo še dovoljenje za gradnjo objektov z nadstrešnico za potrebe carine in varnostne službe. Gradbeno dovoljenje za cestno navezavo je bilo pridobljeno že leta 2007, za objekte carine na novem vhodu pa gradbenega dovoljenja nimamo zaradi zapletov z uporabo zemljišča, ki leži na trasi novega vhoda. Del cestne navezave na novi vhod, večji del cestnih nasipov in viadukt čez tire pa so že zgrajeni. Zaradi deponije gradbenih odpadkov, ki je locirana na cestni trasi, gradnje ni bilo več mogoče nadaljevati, zato se je leta 2009 predčasno zaključila. Selitev deponije na novo lokacijo pa je tudi eden od pogojev za nadaljevanje gradbenih del. 

Za pričetek postopkov za izgradnjo vhoda 2 na bertoški vpadnici, pa bo treba najprej počakati na sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga sprejme MOK. Na podlagi tega načrta bo možna pridobitev gradbenega dovoljenja za sam vhod in kamionski terminal. V kolikor, skladno s sprejetim OPPN gradnja vhoda ne bo možna, bo potrebno z MOK poiskati ustrezen dogovor.