Delniška družba Luka Koper d.d. v skladu s sklepom Nadzornega sveta družbe z dne 7.9.2012 objavlja javni razpis za izbiro predsednika uprave delniške družbe in sicer:

predsednika uprave (m/ž)

Kandidati, ki se nameravajo prijaviti na razpisano delovno mesto morajo poleg splošnih in zakonskih zahtev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih mestih na področju pristaniške ali sorodne prometno logistične dejavnosti,
  • strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog,
  • znanje slovenskega jezika,
  • znanje angleškega jezika.

K pisnim prijavam z življenjepisom (CV), morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

  • kopijo diplome,
  •  potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah, ali potrdila oziroma dokazila o delovnih izkušnjah na področju pristaniške ali sorodne prometno logistične dejavnosti,
  • potrdilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane),
  • navesti najkrajši možni čas, v katerem lahko prevzamete funkcijo,
  • pisno izjavo kandidata, da ni okoliščin, ki bi po določbah 255. Člena Zakona o gospodarskih družbah, nasprotovale njegovemu imenovanju.

Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za dobo 5 let. Luka Koper d.d. je v večinski državni lasti, za katero veljajo določene omejitve pri prejemkih (Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11, v nadaljevanju ZPPOGD).

Od kandidatov se pričakuje, da bodo v življenjepisu (CV) navedli tiste okoliščine in dejstva ter reference, zaradi katerih bi lahko Nadzorni svet družbe ocenil primernost in pričakovano uspešnost kandidata, kakor tudi ustrezne strokovne in vodstvene izkušnje, ki ga kvalificirajo za razpisano področje dela.

Nadzorni svet si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

Navodila za odpošiljanje prijav:

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili morajo kandidati vložiti v posebno zaprto ovojnico z listinami in dokazili iz tega razpisa, z obveznim pripisom:

»javni razpis za predsednika uprave LUKE KOPER d.d. – NE ODPIRAJ!«

Zaprto ovojnico kakor zgoraj nato vložijo v drugo ovojnico, ki jo naslovijo na:

Odvetniška družba ČEFERIN o.p., d.o.o.
Taborska 13
1290 Grosuplje

Z obveznim pripisom
»NE ODPIRAJ: LUKA KOPER«

Upoštevale se bodo vse pisne prijave, ki bodo s priporočeno poštno pošiljko na zgoraj navedeni naslov prispele do petka, 21.09. do 11.00 ure.

Družba vrača priložena dokazila in listine prijavljenih kandidatov na izrecno zahtevo v sami prijavi.

LUKA KOPER d.d.
Predsednik kadrovske komisije Nadzornega sveta Luke Koper d.d.
mag. Nebojša Topič