Na podlagi 13. člena Statuta Luke Koper, d. d. sklicuje uprava družbe 13. sejo skupščine družbe Luka Koper, d. d., ki bo v četrtek, 19. julija 2007 ob 12. uri v sejni dvorani Luke Koper – Pristan, Vojkovo nabrežje 38, Koper.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti
 Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
 2. Izvolitev delovnih teles skupščine
 Predlog sklepa:
Za predsednika skupščinese izvoli gospoda Mirka Pavšiča, za preštevalki glasov gospo Dorjano Sabadin in gospo Lidijo Petrinja ter ugotovi prisotnost notarke, gospe Nade Kumar.
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2006 in Poročila nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s Poročilom nadzornega sveta.
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlogi sklepov:
4.1.
Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 25.647.952,58 EUR se uporabi tako:
– da se delničarjem razdeli del bilančnega dobička, ki je bil oblikovan iz drugih rezerv iz dobička, oblikovanih iz postavk kapitala preteklih let, v višini 9.667.911,93 EUR:
    – od tega se za fiksni del dividende prednostnim delnicam nameni 725.119,97 EUR, za variabilni del pa 1.160.191,96 EUR,
    – za dividende navadnim delnicam se razdeli 7.782.600,00 EUR;
da se del bilančnega dobička v višini 10.432.315,14 EUR odvede v druge rezerve iz dobička, in sicer preneseni čisti dobiček iz leta 2005 v višini 6.003.453,20 EUR in 4.428.861,94 EUR iz čistega dobička poslovnega leta 2006;
da se o uporabi preostalega dela bilančnega dobička (čistega dobička poslovnega leta 2006) v višini 5.547.725,51 EUR odloči v naslednjih poslovnih letih.
Bruto dividenda na navadno delnico znaša 1,09 EUR, bruto dividenda na prednostno delnico pa skupaj 0,27 EUR. Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo Luke Koper, d. d., drugi dan po skupščini, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 9. 2007.
4.2.
Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 upravi.
4.3.
Skupščina podeli razrešnico za leto 2006 nadzornemu svetu.
5.
Določitev višine sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta
Predlog sklepa:
Predsedniku nadzornega sveta pripada za sodelovanje na redni seji bruto sejnina v višini 858 EUR, članom nadzornega sveta pa bruto sejnina v višini 660 EUR, v primeru dopisne seje pa 80 % teh zneskov.
Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen s članom nadzornega sveta.
V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug član, ki je vodil celo sejo, upravičen do plačila sejnine v višini, ki je določena za predsednika nadzornega sveta.
Prevozni stroški in dnevnice se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2007
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje poslovanja in izkazov Luke Koper, d. d. in skupine Luka Koper za leto 2007 revizijsko družbo Deloitte Revizija, d. o. o., Dunajska 9, Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno z Letnim poročilom za 2006, poročilom nadzornega sveta ter predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe, Vojkovo nabrežje 38, Koper, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva seje skupščine ter na spletni strani družbe www.luka-kp.si.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen nasprotni predlog k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda in sicer na naslov: Luka Koper, d. d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana dne 16. 7. 2007 in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 19. 7. 2007 ob 13. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
                                                                                                              Uprava družbe