Okrožno sodišče v Kopru je v gospodarskem sporu med tožnikoma KD Investments, družba za upravljanje d.d. in Primorski skladi d.d. ter tožencem Luka Koper, d.d., zaradi ničnosti in izpodbojnosti sklepov skupščine z dne 19.7.2007, razveljavilo začasno odredbo z dne 20.12.2007, s katero je Luki Koper, d.d., odredilo umik zahteve za zamenjavo prednostnih delnic v navadne delnice, skladno z odločitvijo skupščine.
S tem je sodišče potrdilo pravilnost odločitve uprave Luke Koper, d.d., ki je 12.12.2007 pri Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev in Agenciji za trg vrednostnih papirjev sprožila postopek za razširitev kotacije navadnih delnic. Odločitev je namreč temeljila na dejstvu, da so bile spremembe statuta, ki so sledile sklepu skupščine, vpisane na pristojnem registrskem sodišču že 24.7.2007 in je bilo potrebno kotacijo prilagoditi veljavnemu statutu.
Glede na to, da je zoper sklep okrožnega sodišča dovoljena pritožba, bomo z odločitvijo glede nadaljnjih korakov počakali do pravnomočnosti sklepa.