Družba LUKA KOPER d.d. skladno z določilom 167. člena Stvarnopravnega zakonika, v povezavi z 753. členom Obligacijskega zakonika, objavlja zainteresiranim dražiteljem (ponudnikom) vabilo na javno dražbo raznega blaga za široko potrošnjo – izložbena stojala, lutke-glave, kljuke, vrečke, rute, kape, ogrlice itd. (v nadaljnjem besedilu: blago za široko potrošnjo), ki se bo odvijala v sejni sobi I. nadstropja upravne stavbe Luke Koper d.d., na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, dne 20.12.2012 ob 10:00 uri. Blago, ki je predmet javne dražbe se nahaja v Prosti coni koprskega pristanišča, s katero upravlja LUKA KOPER d.d. in nima statusa skupnostnega blaga EU ter ni last družbe LUKA KOPER d.d.. Družba LUKA KOPER d.d. ga prodaja zaradi uveljavitve svoje zakonite zastavne pravice na njem.

Ogled blaga, ki je predmet javne dražbe je možen dva dni pred javno dražbo; t.j. od 17.12.2012 do 18.12.2012 od 10:00 do 14:00 ure. Vsi zainteresirani dražitelji za nakup blaga, ki je predmet javne dražbe, se morajo vsaj dan pred ogledom predhodno najaviti spodaj navedeni kontaktni osebi.

Kot pogoj za pristop na javno dražbo mora dražitelj do vključno 19.12.2012 vplačati varščino v višini 200,00 EUR, kot jamstvo za resnost ponudbe na transakcijski račun družbe LUKE KOPER d.d. št. 10100 – 0000001935 pri Banki Koper, s pripisom »javna dražba blaga za široko potrošnjo«. Izbranemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino. Če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe in ne plača kupnine v roku treh dni po izvedeni javni dražbi, družba LUKA KOPER d.d. obdrži varščino. V tem primeru dražitelj nima zoper družbo LUKA KOPER d.d. nikakršnega zahtevka. Dražiteljem, ki na javni dražbi niso izbrani kot najugodnejši ponudnik, bo varščina brezobrestno vrnjena v 8 dneh po končani dražbi na transakcijski račun, ki ga bodo navedli.

Javna dražba bo opravljena, če se jo udeleži najmanj en ponudnik. Ponudbe, ki jih dražitelji podajo na javni dražbi so zavezujoče v smislu I. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. Ponudbo morajo dražitelji oddati za celotno količino blaga, ki je predmet javne dražbe. Začetna izklicna cena za blago, ki je predmet javne dražbe je 7.000.00 EUR. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo je 100 EUR. Luka Koper d.d. si pridružuje pravico, da na javni dražbi ne sprejme ponudbe nobenega ponudnika. Blago, ki je predmet javne dražbe se prodaja po sistemu videno kupljeno. Kakršnikoli ugovori dejanske ali pravne narave in/ali zahtevki zoper družbo LUKA KOPER d.d. niso mogoči in so izrecno izključeni. Družba Luka Koper d.d. proda blago dražitelju, ki zanj ponudi najvišjo ceno, kolikor sprejme njegovo ponudbo. Tak dražitelj se šteje kot najugodnejši dražitelj. Dražitelj, katerega družba LUKA KOPER d.d. sprejme njegovo ponudbo, je dolžan z njo skleniti prodajno pogodbo, ki se nahaja v priponki, takoj po zaključku javne dražbe.

Pogoj za prevzem blaga prodanega na javni dražbi, je plačilo celotnega zneska kupnine za blago in sklenitev prodajne pogodbe. Vse davke in ostale dajatve v zvezi s kupljenim blagom v okviru javne dražbe plača dražitelj. Ker blago, ki je predmet javne dražbe nima statusa skupnostnega blaga, mora dražitelj opraviti vse formalnosti pred pristojnimi organi, da blagu zagotovi status skupnostnega blaga. Kolikor ga misli izvoziti v drugo carinsko skladišče, odpeljati v druge države članice Evropske unije oz. države izven Evropske unije, mora temu ustrezno izvesti potrebne postopke. Vsi morebitni stroški povezani z iznosom blaga iz območja Proste cone koprskega pristanišča in/ali Evropske unije, bremenijo dražitelja.

Za vse informacije v zvezi z javno dražbo in ogledom blaga, ki je predmet javne dražbe, se obrnite na g. Kocjančič Roka, tel. 05/6656936, e-mail: rok.kocjancic@luka-kp.si