Družba LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) skladno z določilom 167. člena Stvarnopravnega zakonika, v povezavi s 753. členom Obligacijskega zakonika, objavlja zainteresiranim dražiteljem (v nadaljnjem besedilu: dražitelji oziroma ponudniki) vabilo na II. javno dražbo rabljenih kontejnerjev (oznake: 40RH, 40DV, 40DH, 20DV, 20RE, 20FE po priloženem seznamu – v nadaljnjem besedilu: blago), ki se bo odvijala v sejni sobi področja Investicij (pritličje) upravne stavbe Luke Koper, d.d., na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Republika Slovenija, dne 20.04.2017 ob 9.00 uri.  Blago, ki je predmet javne dražbe, se nahaja v koprskem pristanišču (Koper, Republika Slovenija), s katerim upravlja prodajalec in nima statusa skupnostnega blaga EU ter ni last prodajalca. Prodajalec ga prodaja zaradi uveljavitve svoje zakonite zastavne pravice na njem. 

Ogled blaga, ki je predmet javne dražbe, je možen ob delovnih dneh in sicer od dne 10.04.2017 do dne 14.04.2017 od 9.00 ure do 14.00 ure po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo prodajalca. Vsi zainteresirani dražitelji, ki si želijo blago ogledati, se morajo vsaj en delovni dan pred ogledom do 10.00 ure predhodno najaviti pri spodaj navedeni kontaktni osebi prodajalca. 

Kot pogoj za pristop na javno dražbo mora dražitelj do vključno dne 18.04.2017 vplačati varščino v višini 500,00 EUR, kot jamstvo za resnost ponudbe, na transakcijski račun družbe LUKE KOPER, d.d. št. SI56 1010-0000-0001-935 odprt pri Banka Intesa Sanpaolo d.d., SWIFT BAKO2X, s pripisom »javna dražba blaga – kontejnerji«. Izbranemu dražitelju bo varščina všteta v kupnino. Če dražitelj, katerega ponudbo je prodajalec sprejel, v roku treh dni po zaključku javne dražbe ne sklene kupoprodajne pogodbe, katere besedilo je priloga tega oglasa in/ali ne plača kupnine v roku, določenem v besedilu prodajne pogodbe, ki je priloga tega oglasa, prodajalec obdrži varščino. V tem primeru dražitelj nima zoper prodajalca nikakršnega zahtevka. Dražiteljem, ki na javni dražbi niso izbrani kot najugodnejši ponudnik, bo varščina brezobrestno vrnjena v 8 dneh po končani dražbi na transakcijski račun, ki ga bodo navedli. 

 

Javna dražba bo opravljena, če se je udeleži najmanj en ponudnik oziroma če bo skladno s pogoji tega oglasa prodajalec po pošti prejel vsaj eno veljavno pisno ponudbo. Ponudbe, ki jih dražitelji podajo na javni dražbi oziroma v pisni obliki skladno s pogoji tega oglasa, so zavezujoče v smislu 1. odstavka 25. člena Obligacijskega zakonika. 

Predmet javne dražbe je vsak kontejner posamično (ponudba je zato lahko podana za en kontejner, za več kontejnerjev ali za vse kontejnerje). Ponudbo morajo dražitelji zato podati za vsak kontejner posebej, ki je predmet javne dražbe, četudi jo podajo za celotno količino kontejnerjev ali za več kontejnerjev hkrati. 

Na javni dražbi dražitelji ponudbo za vsak posamezni kontejner podajo ustno ali s predložitvijo pisne ponudbe. 

Pisno ponudbo dražitelj poda tako, da je iz ponudbe jasno razvidno, za katere kontejnerje je podana in kakšno ceno dražitelj ponuja za posamezen kontejner. Pisne ponudbe lahko dražitelji podajo tudi tako, da v tabelo, ki je objavljena skupaj s tem oglasom in v kateri je navedena izklicna cena za vsak posamezen kontejner (v nadaljnjem besedilu: izklicna cena), pri vsakem od v njej navedenem kontejnerju, za katerega podajajo ponudbo, navedejo ponujeno ceno za ta kontejner ter nato tako izpolnjeno in s svoje strani podpisano tabelo pošljejo prodajalcu na način, določen v tem oglasu.

 

Če ponudba ni podana tako, da bi bilo iz nje jasno razvidno, kakšno ceno ponudnik ponuja za posamezen kontejner, za katerega je zainteresiran (temveč jo poda tako, da je ponujena kupnina v njej navedena le za vse kontejnerje skupaj), ni veljavna in se ne upošteva. Šteje se, da ponujena kupnina še ne vsebuje DDV in drugih davščin, ki jih je potrebno plačati ob prodaji. Morebitni DDV, carinske dajatve in druge davščine se obračunajo dodatno na podlagi veljavnih predpisov in jih nosi ponudnik. 

Dražitelji se lahko dražbe udeležijo osebno oziroma svoje ponudbe dostavijo pisno. Dražitelji, ki svoje ponudbe podajo pisno na način, določen v tem oglasu, se lahko tudi osebno udeležijo dražbe. V takem primeru se njihova pisna ponudba šteje kot njihova prva ponudba, ki jo dražitelji na dražbi nato lahko zvišajo, ne morejo pa je znižati. Kolikor se dražitelji, ki svoje ponudbe podajo pisno na način, določen v tem oglasu, dražbe ne udeležijo osebno, se njihove pisne ponudbe štejejo kot njihove zadnje ponudbe. 

Morebitne pisne ponudbe morajo biti dostavljene na naslov prodajalca LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Republika Slovenija in sicer najpozneje do dne 20.4.2017 do 8.30 ure v zaprti ovojnici, na kateri mora biti ob naslovu zapisan pripis »Javna dražba kontejnerjev – ne odpiraj«. Pisne ponudbe, ki bodo prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene ponudnikom, pri čemer to ne velja za pisne ponudbe, ki jih bodo ponudniki ali njihovi pooblaščenci predložili neposredno na javni dražbi. Neupoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo prispele v ovojnicah, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenega pogoja ter ponudbe, ki bodo prispele na drug način (e- pošta, telefaks ipd.). Ponudbe, ki bodo v pravilno označenih zaprtih ovojnicah pravočasno prispele na sedež prodajalca, bodo odprte na javni dražbi pred njenim pričetkom. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje kontaktne podatke (polno ime ponudnika, naslov, naslov e- pošte, telefon). Šteje se, da je prodajalec ponudniku veljavno podal sporočilo, če mu ga je podal na enega od teh kontaktov. Ponudnik je dolžan sporočilo, ki mu ga ponudnik pošlje, brez odlašanja sprejeti. 

Osebe, ki zastopajo ponudnike, ki so pravne osebe, morajo biti na javni dražbi zastopane preko zakonitega zastopnika, vpisanega v sodnem/ poslovnem registru. V kolikor ponudnika na javni dražbi zastopa pooblaščenec, mora ta imeti pisno pooblastilo zakonitega zastopnika tega ponudnika. 

Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezen kontejner je najvišja ponujena cena za posamezen kontejner. Prodajalec ne bo sprejel ponudbe za nakup posameznega kontejnerja, v kolikor slednja ne bo dosegala vsaj izklicne cene, določene za ta kontejner. Najnižji znesek, s katerim je mogoče višati predhodno najvišjo ponudbo za posamezen kontejner, je 30,00 EUR. 

Blago, ki je predmet javne dražbe, se prodaja po sistemu videno kupljeno in sicer po Incoterms pariteti »EXW Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Slovenija«. Kakršnikoli ugovori dejanske in/ali pravne narave in/ali zahtevki zoper prodajalca, ki bi bili kakorkoli vezani na blago oziroma njegovo prodajo, niso mogoči in so izrecno izključeni. 

V kolikor bo prodajalec sprejel ponudbo posameznega ponudnika za posamezen kontejner, bo to storil tako, da bo podal pisno izjavo, da sprejema njegovo ponudbo za posamezen kontejner, ta izjava pa bo zapisana v zapisnik javne dražbe. Ponudnik, katerega ponudbo za posamezen kontejner prodajalec sprejme, je dolžan s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo, katere besedilo je priloga tega oglasa in sicer v roku treh dni po zaključku javne dražbe. Kolikor tak ponudnik ne sklene pogodbe s prodajalcem v takem roku in/ali v kolikor tak ponudnik ne plača kupnine v celoti v roku, določenem v besedilu prodajne pogodbe, ki je priloga tega oglasa, prodajalec obdrži vplačano varščino in lahko (ni pa dolžan) sklene pogodbo o prodaji kontejnerja s ponudnikom, ki je podal naslednjo cenovno najugodnejšo ponudbo, v kolikor ta ni nižja od izklicne cene.  

Pogoj za prevzem blaga, prodanega na javni dražbi in pridobitev lastninske pravice na njem, je sklenitev prodajne pogodbe in plačilo celotnega zneska kupnine za blago (ter vseh morebitnih davkov, carinskih in ostalih dajatev v zvezi z blagom) v za to postavljenem roku. Vse davke, carinske dajatve in ostale dajatve v zvezi s kupljenim blagom v okviru javne dražbe plača dražitelj. Ker blago, ki je predmet javne dražbe nima statusa skupnostnega blaga, mora dražitelj opraviti vse formalnosti pred pristojnimi organi, da blagu zagotovi status skupnostnega blaga. Kolikor ga namerava izvoziti v drugo carinsko skladišče, odpeljati v druge države članice Evropske unije oz. države izven Evropske unije, mora temu ustrezno izvesti potrebne postopke. Vsi morebitni stroški povezani z iznosom blaga iz območja Proste cone koprskega pristanišča in/ali Evropske unije, bremenijo dražitelja. Stroški skladiščenja blaga in drugi stroški, povezani z njim, morajo biti poravnani pred prevzemom blaga. Kupec je dolžan v roku 8 dni od sklenitve pogodbe iznesti blago iz skladišča, sicer mu prodajalec prične obračunavati skladiščnino skladno s svojimi Splošnimi poslovnimi pogoji in Cenikom prodajalca. Vse dokumente za posedovanje blaga in razpolaganje z njim mora ponudnik zagotoviti sam. Prodajalec ne razpolaga z dokumentacijo, vezano na kontejnerje. 

Predmet prodaje so le kontejnerji, ne pa tudi pravice do uporabe blagovnih znamk ali druge intelektualne lastnine. Prav tako predmet prodaje niso pravice do uporabe oznak, s katerimi so kontejnerji označeni (črke v oznaki kontejnerjev). Izbrani ponudnik je zato pri za to pristojnih organih in organizacijah (zlasti pri Bureau International des Containers et du Transport Intermodal- B.I.C.) takoj po sklenitvi prodajne pogodbe dolžan sam urediti vse, kar je potrebno za to, da bodo kontejnerji, ki jih je kupil, označeni izključno z enoličnimi oznakami (prve štiri črke), katerih uporaba je dovoljena njemu ter za to, da kontejnerji ne bodo označeni z enoličnimi oznakami, za uporabo katerih nima pravic ali sicer z neveljavnimi enoličnimi oznakami. 

Vsi podatki v zvezi z blagom so vsem ponudnikom na voljo od objave tega razpisa do javne dražbe in sicer vsak dan od 09.00 do 14.00 ure v poslovnih prostorih družbe LUKA KOPER, d.d., na naslovu Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, Republika Slovenija. Ogled blaga je možen po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca g. Orjano Ban, g. Sandi Ostojič, g. Ivan Čandek (tel.: +386 (0) 56656221, ali e-pošti: depokt@luka-kp.si). Blago se nahaja na območju proste cone koprskega pristanišča v Kopru, Republika Slovenija, s katerim upravlja družba LUKA KOPER, d.d. 

Šteje se, da ponudniki v celoti soglašajo z zgornjimi pogoji. Morebitni drugi pogoji, postavljeni s strani ponudnikov, so neveljavni in veljajo za nezapisane. 

Sestavni del tega razpisa je tudi besedilo prodajne pogodbe. Šteje se, da ponudniki v celoti soglašajo z besedilom te pogodbe. Morebitne spremembe te pogodbe, zapisane s strani ponudnikov, so neveljavne in veljajo za nezapisane. 

Kolikor je ta oglas preveden v tuj jezik, v primeru razhajanja med prevodom in besedilom v slovenskem jeziku kot avtentično velja izključno besedilo v slovenskem jeziku. 

Za vsa vprašanja, vezana na javno dražbo, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Za morebitne spore je pristojno sodišče v Kopru. 

Luka Koper, d.d.