Skupina Luka Koper je v prvih devetih mesecih odlično poslovala, dobri rezultati so predvsem odraz povečanega pretovora, večjega obsega opravljenih storitev ter višjih prihodkov iz naslova skladiščnin. V tem obdobju so se zaradi splošnega povišanja cen materiala in storitev, večjega obsega delovanja in s tem povezane večje porabe energentov, za 16 odstotkov povečali tudi poslovni odhodki Skupine, kar pa ni vplivalo na  poslovni izid iz poslovanja (EBIT). Ta je v obdobju januar – september znašal 66,2 milijona evrov, kar je za 42,8 milijona evrov oz. 183 odstotkov več od lanskega v tem obdobju. Za 96 odstotkov višji je tudi poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA), ki je obravnavanem obdobju letos znašal 89,5 milijona evrov.

Rast je zabeležila na vseh blagovnih skupinah. Najbolj občutna, 43- odstotna, je bila na terminalu tekočih tovorov, kjer so v prvih devetih mesecih pretovorili 3,4 milijona ton blaga. Povečanje beležijo na vseh segmentih tekočih tovorov, predvsem naftnih derivatov, nekaj več je tudi letalskega goriva. 31 odstotno rast je z dobrim milijonom ton pretovora zabeležil terminal za generalne tovore. Več je bilo predvsem jeklenih izdelkov in kavčuka, nekoliko manj pa izvoza lesa, ki se v zadnjem obdobju vse pogosteje pretovarja v kontejnerjih. Z nekaj več kot 567.089 pretovorjenimi vozili je 20 odstotno rast dosegel terminal avtomobilov in RO-RO. Več pretovora beležijo predvsem v izvozu na trge bližnjega in daljnega vzhoda, medtem ko se v uvozni smeri znatno povečuje število električnih vozil, zlasti s Kitajske. Za približno 5 odstotkov se je povečal pretovor sipkih in razsutih tovorov, zlasti na račun soli za posipanje cest, aluminijeve rude in premoga. Kontejnerski terminal je s pretovorom 780.739 enot TEU navkljub vsem izzivom, predvsem omejitvam na železniški infrastrukturi, dosegel 3 odstotno rast.

Družba Luka Koper, d. d. je bila aktivna tudi na področju investicij, saj je do vključno septembra letos za ta namen investirala 36,8 milijona evrov. V tem letu je za potrebe kontejnerskega terminala uspešno sklenila gradnjo priveznega mesta 7D in nabavo dveh super post-panamax dvigal, medtem ko sta gradnja dodatnih skladiščnih površin in nabava treh e-RTG dvigal še v teku. Ob tem je zaključila še dve pomembni naložbi, in sicer izgradnjo skladišča za generalne tovore ter novega rezervoarja za tekoče tovore.

Ocena poslovanja: Skupina Luka Koper bo leto sklenila nad pričakovanji

Kljub oteženim razmeram Skupina Luka Koper letos dosega odlične rezultate in v primerjavi z letom 2021 beleži rast prometa na vseh blagovnih skupinah. Skupni ladijski pretovor naj bi do konca leta dosegel rekordnih 22,9 milijona ton, kar je 10 odstotkov več od doseženega v letu 2021 in na ravni načrtovanega za leto 2022. Več pretovora bo Skupina zabeležila tudi na obeh strateških blagovnih skupinah – kontejnerjih in avtomobilih – in to navkljub nerednim prihodom ladij, občasnim prekinitvam v dobavnih verigah in splošni nepredvidljivosti na svetovnem trgu.

»Na podlagi doseženih rezultatov v letošnjem letu in napovedi do konca leta predvidevamo doseči 302,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar bo nov rekord Skupine, s katerim bomo za 74,4 milijona evrov (33 odstotkov) presegli čiste prihodke od prodaje v letu 2021. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) bo dosegel 70,7 milijona evrov, kar je 125 odstotkov oziroma 39,3 milijona evrov več kot v letu 2021 ter dober odstotek več od načrtovanega. Za 33,1 milijona evrov bo višji tudi dosežen čisti poslovni izid Skupine, ki naj bi znašal rekordnih 64,9 milijona evrov,« oceno poslovanja do konca leta 2022 podaja predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast. Kot pojasnjuje, so se v letu 2022 povečali predvsem prihodki iz naslova skladiščnin, kar je posledica trenutnih negotovih razmer, ki so vplivale na daljši čas skladiščenja blaga. Ob tem napoveduje, da se bodo razmere postopoma umirile, do konca leta naj bi se upočasnila tudi rast omenjenih prihodkov.

Načrt 2023: Povečana rast pretovora  

Zaostrene gospodarske razmere se bodo glede na napovedi nadaljevale tudi v letu 2023. Trenutno vojno stanje v Ukrajini je povsem destabiliziralo svetovno gospodarstvo in pripeljalo do hude energetske krize v Evropi ter splošne draginje. V prihodnjem letu naj bi se gospodarska rast v Republiki Sloveniji znižala na 1,4 odstotka, predvsem zaradi energetskih tveganj, nižjega tujega povpraševanja in manjše domače potrošnje. V Skupini Luka Koper kljub zahtevnim okoliščinam ostajajo optimistični. »Kljub oteženim gospodarskim razmeram v letu 2023 načrtujemo doseči 23,3 milijona ton ladijskega pretovora, kar je 2 odstotka več glede na oceno za leto 2022. Rast načrtujemo na vseh blagovnih skupinah, z izjemo tekočih tovorov,« poslovanje za prihodnje leto ocenjuje predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast. Ladijski pretovor naj bi na kontejnerskem terminalu dosegel 1.089.000 kontejnerskih enot TEU, kar je 5 odstotkov več kot po ocenah v letu 2022, za dober odstotek več pretovora s 760.000 vozili načrtujejo tudi na terminalu avtomobilov.

Zaradi večjega obsega pretovora, dodatnih storitev in rasti cen bo Skupina v letu 2023 sicer dosegla višje čiste prihodke od prodaje, vendar bodo zaradi normalizacije razmer in nižjih prihodkov iz naslova skladiščenja skupni čisti prihodki od prodaje znašali 290 milijonov evrov oziroma 4 odstotke manj kot v letu 2022. V primerjavi z oceno za leto 2022 bosta  nižja tudi načrtovani poslovni izid iz poslovanja (EBIT) in čisti poslovni izid Skupine, predvsem zaradi nižjih načrtovanih prihodkov od  skladiščenja ter povečanih odhodkov zaradi inflacije in splošne rasti stroškov. Kljub temu bodo ključne kategorije poslovanja (EBIT, EBITDA) v letu 2023 predvidoma višje od doseženih v letu 2021.

Družba bo v letu 2023 nadaljevala tudi z aktivnim naložbenim ciklusom, ki ga je opredelila v svojem strateškem načrtu. »Ključni investicijski projekti v letu 2023 bodo vezani na povečevanje zmogljivosti kontejnerskega terminala, gradnjo dodatnih odprtih skladiščnih površin za pretovor avtomobilov, povečanje skladiščnih zmogljivosti za pretovor generalnega blaga, gradnjo novega kamionskega terminala in nabavo opreme. Skupno načrtujemo za 58,8 milijona evrov naložb, od tega jih bo četrtina, 14,5 milijona evrov, s področja trajnostnega razvoja,« je še izpostavil predsednik uprave.