Ljubljana, 8.9.2008, Minister za promet Radovan Žerjav in predsednik uprave družbe Luka Koper, d.d. Robert Časar sta danes podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča.

Že nekaj let težko pričakovana koncesijska pogodba med Republiko Slovenijo in delniško družbo Luka Koper določa način izračuna koncesnine, pravila vodenja, upravljanja in delovanja v pristanišču ter pravice in obveznosti strank ob prenehanju ali prekinitvi koncesijskega razmerja. Vsebuje tudi dogovor med pogodbenima strankama o načinu vlaganja v infrastrukturo pristanišča ter določila o zagotavljanju odprtosti pristanišča .

Koncesijska pogodba je sklenjena za 35 let, kakor to določa Pomorski zakonik. To je dovolj primerno časovno obdobje, da koncesionar uresniči svoje razvojne ideje in zagotovi temelje za njihovo realizacijo. Delničarjem družbe pa ta doba zagotavlja, da je naložba v delnice Luke Koper dobra in varna naložba.

Dogovorjena koncesnina znaša 3,5% poslovnih prihodkov družbe, zmanjšanih za pobrane pristojbine. V Koncesijsko dajatev so vključene tudi vodna pravica, vodne takse in druge dajatve povezane z uporabo morja ki pripada Republiki Sloveniji. Preostalo višino koncesijske dajatve koncesionar plača v razmerju 50:50 odstotkov Republiki Sloveniji in občini Koper.

Danes podpisana koncesijska pogodba je rezultat večletnih usklajevanj med državo in družbo Luka Koper, ki potekajo vse od lastninskega preoblikovanja družbe v letu 1996. V letu 2000 je bila sklenjena najemna pogodba za pristaniško infrastrukturo, ki je začasno nadomestila koncesijsko pogodbo, po sprejetju Pomorskega zakonika v letu 2002 in njegovih podzakonskih aktov pa so bile vzpostavljene pravne osnove za sklenitev prave koncesijske pogodbe.

Pogodbeni stranki sta v pogajanjih in usklajevanjih besedila Koncesijske pogodbe uspeli uskladiti interese in pogoje, ki zagotavljajo vpliv Republike Slovenije na edino trgovsko pristanišče v državi, hkrati pa delniški družbi Luka Kope zagotavljajo temelje in pogoje za nadaljnje uspešno poslovanje. Skupni cilj obeh pa je bil zagotoviti bodoči in nadaljnji razvoj pristanišča in pristaniške infrastrukture ter dejavnosti našega edinega pomorskega okna v svet.