Vlada RS je 31. marca spremenila Uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, ki je stopila v veljavo julija 2008. Sprememba se nanaša na razširitev koncesijska območja pristanišča za nekaj več kot 36 ha, in sicer na morskem delu za 21 ha, na kopnem pa za 15 ha. Na morju bo po novem v območje koncesije vključen vplovni kanal za ladje namenjene v prvi bazen, medtem ko nam bo širitev na kopnem delu omogočila izvedbo nekaterih projektov, predvidenih v razvojnem programu pristanišča za obdobje 2021-2025, ki ga je Vlada RS potrdila februarja letos.  Kasete 5A v zaledju drugega pomola širi koncesijsko območje pristanišča za skoraj 8 ha. Na tej površini, ki smo jo v preteklosti zapolnili z materialom pridobljenim ob poglabljanju Škocjanskega zatoka in prvega bazena, načrtujemo izgradnjo skladišča za avtomobile. Med večje širitve sodi tudi območje, kjer je načrtovana ureditev struge ankaranskega obrobnega kanala (AOK) od reke Rižane do iztoka v morje ter površina, ki jo bomo namenili izgradnji nasipa in vhodov na zunanji kamionski terminal.