Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave državnega prostorskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu državnega prostorskega načrta, so:  

 1. Ministrstvo za notranje zadeve, 
  Policija, Generalna policijska uprava,
 2. Ministrstvo za obrambo, 
  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper,
  Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 3. Ministrstvo za promet, 
  Direkcija Republike Slovenije za ceste,
  Direktorat za civilno letalstvo,
 4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje,
  Urad za okolje,
  Urad za upravljanje z vodami,
  Urad za meteorologijo,
 5. Ministrstvo za gospodarstvo,
  Direktorat za energijo,
  Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
 6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
  Direktorat za kmetijstvo,
 7. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
 8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
 9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 10. Zavod za ribištvo Slovenije,
 11. Zavod za gozdove Slovenije,
 12. DARS, d.d., Ljubljana,
 13. ELES, d.o.o., Ljubljana,
 14. Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
 15. Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana,
 16. Mestna občina Koper
  in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.