S pomočjo in kontrolo pristojnih strokovnih institucij redno opravljamo monitoring izpustov snovi ter hrupa v zrak.

Meritve izvajajo certificirana podjetja:

  • Energetika, dimnikarstvo in turizem d. o. o. Koper – emisije kurilnih naprav,
  • Zavod za zdravstveno varstvo Koper – vodni izpusti,
  • Zavod za varstvo pri delu Ljubljana – prah in hrup.

Kljub ugodnim rezultatom meritev smo si zadali nalogo, da poskrbimo za 50% zmanjšanje imisij do leta 2010, kar je v skladu s Kjotskim protokolom, ki je obvezujoč za vse članice EU. Več o doseženih ciljih si lahko preberete v okoljskih poročilih.

Skrbimo za ozelenitev območja pristanišča in tako izboljšujemo tudi zunanjo podobo pristanišča.

Spremljamo porabo tehnoloških virov, torej vode in električne energije.

Načrtno gospodarimo z odpadki. Uvedli smo ločeno zbiranje odpadkov ter njihovo reciklažo. Zgradili smo sodoben center za ravnanje z odpadki, dosegli pa tudi vidno zmanjšanje količine neuporabnih odpadkov. Izboljšali smo čistočo in podobo našega delovnega okolja, hkrati pa povečali ekonomičnost poslovanja. Sedaj že več kot 75% vseh odpadkov v luki zberemo ločeno in oddamo v reciklažo.

Z novimi naložbami, gradnjo in posegi v okolje dosledno iščemo in preverjamo možnosti za čim manjše negativne vplive na okolje. Hkrati pa investiramo tudi v tehnične izboljšave in posodobitve tehnoloških procesov.

Občasno se srečujemo z okoliškimi prebivalci in njihovimi predstavniki. Vsako leto izvedemo raziskavo o mnenju javnosti o vplivih naše dejavnosti na okolje.

V sistem ravnanja z okoljem so vključeni prav vsi zaposleni, ki se redno izobražujejo. Okoljski manager se udeležuje tudi mednarodnih seminarjev in srečanj.

Kot Skupina Luka Koper smo Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije – Agenciji za okolje in prostor dolžni poročati o stanju okolja, tako da ji periodično pošiljamo podatke o:

  • izpustih v zrak iz kurilnih naprav,
  • monitoringu odpadnih vod,
  • spremljanju izpustov snovi v zrak (emisije prahu) ter
  • spremljanju in evidenci ravnanja z odpadki (posebej ladijski in kopenski del).

Več o posameznih področjih delovanja in rezultatih.